Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 5,089)

Pages

document
Hooke, R.L.B. (author)
A one-meter wide, meandering flume with movable sand bed was utilized in these experiments. Uniform flow was established at discharges of 20, 35, and 50 l/sec. Velocities near the bed, the distribution of sediment in transport, bed geometry, and strength of secondary flow were determined at each discharge . Bed shear stress was assumed to be...
report 1974
document
Anonymus, N.N. (author)
Het BPRW gaat over de grote wateren in Nederland. Wateren die heel verschillend zijn en uiteenlopende functies vervullen voor mens en natuur. Wateren die tegelijkertijd sterk met elkaar samenhangen en – in lijn met het rapport ‘Samen werken met water’ van de Deltacommissie 2008 en de kabinetsreactie daarop – als systeem moeten worden benaderd....
report 2009
document
Ramkema, C. (author)
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 12 december 1990.
report 1991
document
Klaassen, G.J. (author)
report 1999
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), Vriend, H.J. de (author)
report 1999
document
Wijdeveld, A.J. (author), Kessel, T. van (author), Kesteren, W.G.M. van (author)
report 2000
document
Burcharth, H.F. (author), Frigaard, P. (author)
The stability of a berm type breakwater (sacrificial breakwater) was tested in a 3-dimensional model at rhe Hydraulics Laboratory, Department of civil Engineering, university of Aalborg. The object was to study the stability/erosion of the breakwater head and the trunk, the latter exposed to both head-on and oblique irregular waves. To avoid too...
report 1989
document
Duel, H. (author), Arts, G. (author), Buskens, R. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
report 1995
document
Resio, D.T. (author)
preprints of all full papers of the workshop of wave hindcasting and forecasting, Monterey, California
report 2000
document
Van Heijst, M.W.I.M. (author), Cleveringa, J. (author), De Kok, J.M. (author)
Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de rijkswateren en de kustlijn verschillende taken en belangen: • Natte netwerkbeheerder: aanleg en onderhoud van het vaarwegennet; • Kustlijnzorg, bestrijden structurele achteruitgang van de kust en compenseren zandverliezen op dieper water; • Vergunningverlener van ontgrondingen in rijkswateren; •...
report 2005
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
document
Loffier, M. (author), Kiezebrink, M.F. (author)
Eind 2000 kwam de 3e Kustnota uit. Deze nota geeft aan hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat met het beheer van de kustlijn en de waterkeringen wil omgaan. De 3e Kustnota legt sterker dan de eerdere nota’s de relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Het verleden heeft geleerd dat de uitvoering van acties niet voor ieder punt even...
report 2002
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.K. (author), Van de Ven, M.F.C. (author), Wichman, B.G.H.M. (author), Montauban, C.C. (author)
Dit rapport bevat geactualiseerde kennis, waarin voorgesteld wordt delen uit het TR Asfalt voor Waterkeren [1] te vervangen en waarin nieuwe kennis m.b.t. toetsen, inspecteren en ontwerpen van asfalt dijkbekleding is opgenomen. De bijlagen bij dit rapport bevatten detailinformatie, die nodig is voor het uitvoeren van de toetsing en het maken van...
report 2010
document
Bakermans, M. (author), Zweers, H. (author)
Rijkswaterstaat geeft in de visie op de ecologische functie van de Rijkskanalen in Noord-Brabant de kaders en doelstellingen aan die gehanteerd worden voor het invullen van de ecologische functie van de kanalen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant. Deze visie heeft betrekking op de gehele kanaalzone: dat wil zeggen het...
report 2000
document
Walstra, D.J.R. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
Het modelonderzoek betreffende de afsluiting van het Veersegat is voortgezet met een onderzoek naar de volgorde van plaatsing van de doorlaatcaissons in het sluitgat. Het uiteindelijke sluitgat zal gesloten worden door middel van zeven doorlaatcaissons. Daar deze caissons tijdens het plaatsen gesloten moeten zijn, treedt dan gedurende korte tijd...
report 1960
document
Papetti, A. (author)
Set of design manuals for the use of gabions and mattresses in river and channel training works. The four volumes focus on: - Flexible structures in river and stream training works (section 1, weirs for river training and water supply); - Flexible linings in Reno mattresses and gabions for canals and canalized water courses; - Flexible gabion...
report 1981
document
Schanze, J. (author)
This document is the draft text of the "Pilots Book" for publication by Taylor and Francis. It integrates messages from all the FLOODsite pilots. This pdf is formatted as a project deliverable and includes a summary not intended for the final published version.
report 2009
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 5,089)

Pages