Searched for: year:1980 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Cornelisse, A.C. (author)
De stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde zal na voltooïng passeerbaar dienen te zijn voor de scheepvaart. Dit is op vele manieren te realiseren. Twee ervan zullen in het hoofdonderzoek nader worden onderzocht n.l. een schutsluis en één of enkele scheepvaartopeningen. Passeren van de kering door de schutsluis is, in normale...
master thesis 1980
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
document
Weijers, J.B.A. (author)
In dit rapport wordt een theorie gepresenteerd om de fenderindrukkingen te berekenen voor een schip dat afmeert tegen een gesloten constructie. Deze theorie is ontwikkeld op basis van notitie drie van ir. Kolkman (ref 1). Deze beschouwingen leverden een aantal vergelijkingen op waarmee de fenderindrukking voor centrisch en excentrisch botsende...
master thesis 1980
document
Otte, F.J. (author)
Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van de bepaling van het bodemtransport volgens de duinvoortplantingsmethode ('Dune - tracking') bij de Rijkswaterstaat.
master thesis 1980
document
Schaap, D.M.A. (author)
In juni 1977 heeft de NV. Nederlandse Gasunie na vijf jaar onderhandelen een contract afgesloten voor de levering van vloeibaar aardgas (LNG) door de Algerijnse staatsmaatschappij Sonatrach. Dit contract is in combinatie met de Duitse firmás Ruhrgas AG en Salzgitter Ferngas GmbH gesloten. Te beginnen omstreeks 1984 zal gedurende twintig jaar...
master thesis 1980
document
Van der Most, H. (author)
Studie naar de invloed van onzekerheden en spreiding op de betrouwbaarheid van de beoordeling ven de stabiliteite van het binnentalud van een (rivier)dijk. Mogelijkheden van een probabilistische benadering van het stabiliteitsprobleem.
master thesis 1980
document
Stevens, T.A.A.C. (author)
Deel 1 & 2 ontbreken. De Dinkel ontspringt in Duitsland ten westen van Koesfeld en komt ten noorden van Gronau ons land binnen. Zij stroomt vervolgens noordwaarts door de gemeenten Losser en Denekamp totdat zij het Nederlands grondgebied weer verlaat bij Lage. Zij stroomt verder noordwaarts en valt beneden Neuenhaus in Duitsland in de...
master thesis 1980
document
Vrijhof, A.J. (author)
In de baai van Saldanha (Zuid-Afrika) is een golfbreker van zand gebouwd. Deze golfbreker heeft tot doel de ertsoverslaginstallaties te beschermen tegen golfaanvallen. Deze golfbreker is zodanig georiënteerd dat geen langstransport optreedt, waarbij men is uitgegaan van een oriëntatie parallel aan de golfkammen zoals deze de kust naderen. Ten...
master thesis 1980
document
Van Heteren, J. (author)
Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is een bijdrage te leveren aan het golfrichtingsonderzoek. Daartoe wordt in dit rapport een techniek aangegeven waarbij de partiële Fouriersom wordt berekend van het richtingsspectrum per frequentie en, eveneens per frequentie, de parameters van een model van dit spectrum worden geschat....
master thesis 1980
document
Koster, M.J. (author), Stive, R.J.H. (author)
Deel I: Selectie en analyse van de te onderzoeken golfcondities Deel II: Het registeren van de oppervlakte-uitwijkingen, de drukken en de snelheden van regelmatige golven Deel III: Na het voorbereidende werk in de rapporten no.1 en no.2 is het moment aangebroken dat een definitieve beslissing genomen moet worden welke golfcondities, d.w.z. een...
master thesis 1980
document
Bakker, B. (author)
Een riool-inspektieput vormt de toegang tot een rioolstelsel. De put die een diameter van tenminste 80 cm heeft, is voorzien van een schacht, die tot aan het straatniveau reikt. Via deze schacht zijn inspektie en onderhoud van het stelsel mogelijk. Kenmerkend voor de inspektieput zijn de grote afmetingen. Het water dat door de put stroomt wordt...
master thesis 1980
document
Elorche, M. (author)
In de omgeving van Jijel, een stadje in Algerije, dat ongeveer 200 km ten oosten van Algiers aan de kust ligt, wordt een industrie-complex gebouwd. Het transport van en naar dit complex zal hoofdzakelijk door schepen van maximaal 125.00 d.w.t. verricht worden. Voor deze schepen moeten laad- en losvoorzieningen geconstrueerd worden. De precieze...
master thesis 1980
document
Leusink, J.H. (author), Lummen, A.F.M. (author)
Door toenemende uitbreiding van de Nederlandse recreatievloot wordt de vraag naar nieuwe vaargebieden steeds groter. De Overijsselse Vecht komt hiervoor in aanmerking. Deze rivier is in zijn huidige vorm slechts gedeeltelijk bevaarbaar. Door openstelling van de Vecht creëert men goede tourvaartmogelijkheden door Overijssel en Zuid-Drenthe....
master thesis 1980
document
Heineke, D. (author)
Studie naar de effecten van een landaanwinning voor de kust van Delfland op de kustmorfologie. Namen voor deze plannen zijn "plan Waterman", plan "kustlokatie voor Delfland", "plan Nieuwduinen", "plan westduinen" en plan "dorp in zee".
master thesis 1980
document
Nederend, H. (author)
Een paalrij bestaat uit naast elkaar aangebrachte vertikale palen of balken en staat als geheel loodrecht op de kust. De geometrie van paalrijen (in bovenaanzicht) komt overeen met die van stenen strandhoofden. Het primaire doel van paalrijen is het reduceren van het langstransport, waardoor een eventuele erosie wordt verminderd of een aanwas...
master thesis 1980
document
Kooiman, J.P. (author)
Het doel van het onderhavige onderzoek is om te bekijken wat er zoal zou moeten gebeuren om het Julianakanaal geschikt te maken voor tweebaks-duwvaart (185x11,4m2) en of deze aanpassing, die uiteraard geld gaat kosten, wel rendabel zou zijn. In het hoofdontwerp beschouwen we alleen de technische aspecten van het geheel, d.w.z. -de kanaal- en...
master thesis 1980
document
Neerken, S. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is geweest na te gaan in welke mate waterkracht bij de huidige energie-situatie (1980) al of niet toepasbaar (rendabel) is binnen Nederland. Wij hebben hier alleen kleine natuurlijke vervallen tot onze beschikking (H < ca. 20 m), waardoor reeds een afbakening zich aftekent: lage-vervalcentrales. Het uiteindelijke...
master thesis 1980
document
Koster, M. (author), Stive, R. (author)
Summaries of references on beach nourishment.
master thesis 1980
document
Meijer, M. (author)
Het doel van dit constructieve hoofdontwerp is, te onderzoeken welke constructie elementen aanwezig zijn; te bepalen hoe deze elementen samen de constructie als geheel vormen en de verschillende elementen globaal te dimensioneren. Hierdoor kan dan een wat duidelijker beeld verkregen worden van deze, voor Nederland wat ongebruikelijke,...
master thesis 1980
document
Vermaas, H. (author)
In het kader van het afstudeerwerk voor, het ingenieursexamen van de Technische Hogeschool te Delft, is bij de vakgroep, Vloeistofmechanica een onderzoek verricht betreffende beddingvormen bij zandtransport. Het onderzoek kan globaal worden omschreven als (i) Onderzoek naar de invloed van de gootbreedte op de beddingvormen die op een alluviale...
master thesis 1980
Searched for: year:1980 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 24)

Pages