Searched for: year:1987 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages

document
De Vroeg, J.H. (author)
Voor de kust tussen IJmuiden en Scheveningen zal met behulp van Kalmanfiltering worden onderzocht in hoeverre enkele eenvoudige kustmodellen door metingen worden bevestigd, c.q. bijgesteld. De beschouwde modellen lijn de eenlijntheorie en de tweelijntheorie. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het filter...
master thesis 1987
document
Van der Kaaij, T. (author), Nieuwjaar, M.W.C. (author)
In many coastal, engineering problems the sediment transport plays a part. A transport gradient causes accretion or erosion. Various models, such as that of Bijker, Engelund and Hansen (van de Graaff and van Overeem, 1979) and Nielsen (1985) are available to estimate the sediment transport rate if the hydraulic and environmental conditions (wave...
master thesis 1987
document
Stapel, R.W. (author)
Geïnspireerd door proeven in het Waterloopkundig Laboratorium 'de Voorst' waar het afpleisteringsverschijnsel in de grens-Maas werd gesimuleerd is een theorie opgezet voor de berekening van het transport van sterk gegradeerd materiaal en de vorming van afpleisteringslagen. Deze theorie gaat uit van het principe dat, achter een grote stabiele...
master thesis 1987
document
Kleijwegt, R.A. (author)
In dit rapport zijn theorie, experiment en enig pragmatisme samengevoegd om het inzicht in het hydraulisch functioneren van inlaatwerk Grebbesluis te vergroten. Dit heeft geleid tot een model waarmee het debiet door het inlaatwerk berekend kan worden. Het inlaatwerk Grebbesluis is daardoor boven het niveau van "black-box" uitgetild. Hiermee is...
master thesis 1987
document
Van der Laan, W.A.M. (author), Nieboer, H.E. (author)
Deel I: Morfologie van getijdebekkens. Het doel van dit deelonderzoek is, het verkrijgen van inzicht in de morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde en de invloed van een constructie daarop. Deel II. Morfologie in de Westerschelde t.p.v. drie trace's. In het kader van een haalbaarheidsstudie naar een hangbrug over de Westerschelde is een...
master thesis 1987
document
De Looff, A.P. (author)
Centraal in de hier gepresenteerde studie staat de voorgestelde vaarwegverdieping van de vaargeul "Wielingen". Na een uiteenzetting van het in dit rapport behandelde probleem in §3, wordt in §4 het studiegebied en de voorgestelde vaarwegverdieping behandeld. In §5 wordt het sedimentatiegedrag van de geul uitgewerkt met methoden, die loKaal op de...
master thesis 1987
document
Honig, H.J. (author)
Het Europlatform is een in 1982 door Rijkswaterstaat geïnstalleerde monopod op ongeveer 55 km voor de kust van Hoek van Holland. Na installatie bleek het platform ernstig te trillen. Rijkswaterstaat heeft vervolgens gedurende een half jaar de versnellingen van het platform gemeten en heeft de TU Delft verzocht bij te dragen aan de analyse van...
master thesis 1987
document
Tolman, F. (author)
Het onderhavige onderzoek bestaat in hoofdzaak uit drie gedeelten: - schematisatie van de rivier - berekeningen met uniform bodemmateriaal -berekeningen met niet-uniform bodemmateriaal Getracht is de schematisatie systematisch uit te voeren. Uitgangspunt zijn de basisvergelijkingen voor de beweging en behoud van water en sediment. De...
master thesis 1987
document
Van Beurden, I.J.C.A. (author), Robben, F.M.J.M. (author)
Om in 1990 te voldoen aan de normen van delta-veilige waterkeringen is het nodig bij toekomstige renovaties van het sluizencomplex te IJmuiden de nieuwe constructies op het hiervoor benodigde veiligheidsniveau te ontwerpen. De deuren van de Noorder- en Middensluis zijn op korte termijn aan vervanging toe; de belasting op de nieuwe deuren is in...
master thesis 1987
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Turkstra, G. (author)
In dit deelrapport is de bekkendijk van een pompaccumulatiecentrale ontworpen. De dijk moet veertig meter water keren en wordt gebouwd van zand. Vanwege de consequenties bij een doorbraak van het bekken, wordt een faalkans kleiner dan Delta-norm geaccepteerd. Deze kans is aan de zeezijde van het bekken 10-4 en aan de landzijde 10-6. Als basis...
master thesis 1987
document
Mommersteeg, M. (author)
De italiaanse oliemaatschappij A.G.LP. is van plan in de Middellandse Zee tussen Italië en Libië een offshore basis te ontwikkelen voor de winning van ruwe olie. In deze basis, Bouri Field, zullen eerst exploratieboringen verrich t worden, waarna later exploitatie plaats kan vinden. Tijdens de exploratiefase zullen er op de boorplatformen...
master thesis 1987
document
Klaren, J.W. (author)
Uit het voorgaande blijkt dat er een noodzaak bestaat om op een groot aantal plaatsen de rivierdijken te verhogen en te verzwaren. Wanneer besloten wordt om een dijkvak te verzwaren dient niet alleen het dijkvlak in beschouwing genomen te worden maar de gehele dijkring. In dit rapport gaat de aandacht uit naar de vestingswerken van Woudrichem...
master thesis 1987
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Smeehuijzen, R. (author)
In de eindstudie van de studie Civiele Techniek, afstudeerrichting constructieve waterbouw, is als afstudeerwerk verricht, een onderzoek waarbij: 1. is nagegaan of het principe van een nieuw type sluisdeur, waarbij de deur automatisch sluit als een bepaalde waterstand wordt overschreden, naar behoren werkt en 2. de dimensionering van de vleugel...
master thesis 1987
document
Van den Broek, R. (author)
Het afstudeerwerk bestond uit drie min of meer afzonderlijke delen. Het resultaat van het hoofddeel, de algemene havenstudie, is weergegeven in het eerste rapport. Het tweede rapport behandelt de constructieve uitwerking van één van de alternatieven. Dit is niet de oplossing welke in het eerste deel is aanbevolen. Deze bleek te weinig...
master thesis 1987
document
Noppeney, R.M. (author)
A severe restriction to dilution discharge measurements is that they are to be applied to steady flow conditions only. Usinga computational model, dilution discharge measurenents by constant-rate injection are simulated during unsteady flow conditions caused by Gaussian flood waves propagating down a rectangular uniform channel. The...
master thesis 1987
document
Schalkwijk, J.C. (author)
Voor u ligt een verslag over een olieterminal in Tripoli (Libanon). Van deze terminal moet de opslagcapaciteit van de verschillende opslagtanks worden bepaald. Direct hiermee in verband staan de wachttijden van de schepen die hun produkten komen laden en lossen. Met behulp van een computersimulatieprogramma zullen deze grootheden geanalyseerd...
master thesis 1987
document
Niemeijer, J. (author)
De waterbeweging boven een duin wordt bestudeerd aan de hand van metingen boven een gefixeerd solitair duin, nadat metingen boven een bewegend zandduin niet haalbaar bleken. De invloed van de zijwanden van de goot wordt besproken en de bodemschuifspanning langs de duinhelling wordt berekend. Bij dit laatste treden problemen op van theoretische...
master thesis 1987
document
Van der Laan, W.A.M. (author), Nieboer, H.E. (author)
Zeeuws-Vlaanderen is een relatief achtergebleven gebied binnen Nederland. Het ontbreken van een vaste oeververbinding is hier mede schuld aan. Deze kan het beste worden gerealiseerd in het trace Terneuzen-Ellewoutsdijk. Het plan van de provincie om de verbinding als een geboorde tunnel uit te voeren stuit op grote praktische en...
master thesis 1987
Searched for: year:1987 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages