Searched for: year:1989 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Ruijter, M.N. (author)
Wedstrijdzeilen is een sport waarbij taktiek een grote rol speelt. Dit komt onder andere tot uiting door de wijze waarop de wedstrijdzeiler gebruik maakt van winddraaiingen en de positie van zijn tegenstanders. In een aantal gevallen kan daarbij kennis van de lokale stroomsituatie een voordeel zijn. In september 1988 vonden de Olympische...
master thesis 1989
document
Coens, J. (author), Torfs, H. (author)
Er wordt waargenomen dat pijpleidingen op de zeebodem zichzelf ingraven(self-burial). Indien pijpleidingen dit overal op gelijke wijze doen is er geen probleem. Men stelt echter vast dat het ingraven een plaatsafhànkelijk fenomeen is, met gevaar voor breuk als gevolg. Een onderzoek naar het erosiegedrag van de zeebodem is dan ook noodzakelijk....
master thesis 1989
document
Ras, S.L. (author), Amesz, J.A. (author)
Voor het begrijpen en voorspellen van morfologische processen aan zandige kusten, zoals kustlijnontwikkeling in de tijd of erosie tijdens een storm, is inzicht nodig in het zandtransport, de motor van deze processen. Zand- of sedimenttransport kan beschreven worden als het produkt van een snelheid en een sedimentconcentratie; een...
master thesis 1989
document
Labeur, R.J. (author)
Door de binnendringing van zeewater is het water in estuaria voor een deel zout. Het zoutgehalte varieert dagelijks onder invloed van het getij. Variaties in het zoutgehalte op de langere termijn kunnen onstaan door wisselende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een veranderende bovenafvoer. Het zoutgehalte beïnvloedt de chemische en biologische...
master thesis 1989
document
Hamers, E.P.M. (author)
In de rivier de Niger in Nigeria zal ter hoogte van Onitsha een dam worden gebouwd. Deze dam met een lengte van ongeveer 3200 m moet een reservoir creeren door opstuwing van het water van de Niger. De door de gehele dam veroorzaakte waterstandsverhoging beoogt in de eerste plaats opwekking van energie middels een waterkrachtcentrale. Doordat het...
master thesis 1989
document
Snethlage, A.J. (author)
In de toekomstige dam, die gepland is in de buurt van Onitsha in Nigeria, moet een mogelijkheid worden gecreëerd om de scheepvaart doorgang hoofdzakelijk te kunnen verschaffen. In de toekomst zal er gevaren worden met vierbaksduweenheden, dus de schutmogelijkheid moet deze combinatie kunnen doorschutten. In eerste instantie is er gedacht om de...
master thesis 1989
document
Van Epen, D. (author), Nieuwenhuijs, J. (author)
From the ten breakwaters we selected, on the amount of reliable information available, one breakwater in Richards Bay, South Africa. The preliminary check, made in the first phase, showed the design of this breakwater was rather conservative. From surveys done on the breakwater although, it appeared that the armor-layer was damaged in storms...
master thesis 1989
document
Chandramohan, P.V. (author)
In an estuary, the confluence of fresh water of upland rivers with salt water from the sea gives rise to a complex regime of flow pattern due to the difference in densities of the two liquids of about 2.5%. Vhen the estuary is stratified, the heavier salt water which dives underneath the lighter fresh water extends as a long wedge far into the...
master thesis 1989
document
Van Asperen, L. (author), Riekerk, J.P. (author)
In de irrigatiepraktijk bestaat grote behoefte aan eenvoudige, automatisch werkende stuwkleppen, die bij een variabele afvoer een (nagenoeg) constante bovenstroomse waterstand kunnen handhaven. Een type bekend als de "Begemann" klep wordt veelvuldig toegepast, maar het nadeel van deze klep is, dat het verval erover betrekkelijk groot moet zijn...
master thesis 1989
document
Wolffenbuttel, T. (author)
Er is een onderzoek naar de erosiegevoeligheid van grastaluds uitgevoerd in het Laboratorium voor Vloeistafmechanica van de TUDelft. Het doel van de proeven was het verkrijgen van inzicht in de erosie- en afslaggevoeligheid van rivierdijken met grasbekleding. Voor de proeven zijnn grasmatten gestoken uit dijkvakken bij Doornenburg, Gendt,...
master thesis 1989
document
Homan, A.J. (author)
Dit afstudeerwerk bestaat uit twee delen: - De geotechnische uitwerking van de zeesluis in Severn - De Constructieve Waterbouwkunde (bouwmethode) voor de zeesluis in Severn.
master thesis 1989
document
Hoyinck, R.H.C. (author)
De invloed van een havendam op de water- en zandbeweging bij kusten is groot. Indien de havendam langer is dan de breedte van een brekerzone zal, afhankelijk van de overheersende stromingsrichting, achter de dam aanzanding of uitschuring optreden. In de situatie zoals weergegeven in figuur 1.1 zal, door de langs de kustlijn naar de dam toe...
master thesis 1989
document
Ohnishi, M.P. (author)
Sediment transport causes morphological changes of coastal areas, and it is one of the most important objects in coastal engineering study. Recently, various experiments have been performed to investigate the sediment transport mechanism under a combination of waves and currents and to find the underlying relationships among various parameters...
master thesis 1989
document
Van de Kraan, A. (author)
waterverlies in waterlopen treedt vooral op in gebieden waar het water stroomt over een sterk doorlatende bodem met een lage grondwaterstand. Over de wijze waarop de afstroming door de bodem plaatsvindt, en de invloed daarvan op het verloop van de waterdiepte, is nog weinig bekend. Door Schropp (1987) is een differentiaalvergelijking opgesteld...
master thesis 1989
document
Kamphuys, P.A. (author)
Een milieuvriendelijke oever kan gedefinieerd worden als een multifunctionele oever waarbij de ecologie een belangrijke rol speelt; m.a.w. natuurwaarden spelen in de aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van dergelijke oevers een belangrijke rol. De functies van een milieuvriendelijke oever kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: 1....
master thesis 1989
document
Van der Meer, R.R. (author)
In dit verslag is de aandacht vooral uitgegaan naar het noordelijke landhoofd van deze tunnel. De Blankenburg zal onder de Nieuwe Waterweg komen te liggen, nabij Maassluis (noordelijke oever) en Rozenburg (zuidelijke oever). Momenteel is het nog niet zeker of er een nieuwe ondergrondse oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg gerealiseerd zal...
master thesis 1989
document
Tönjes, P. (author)
The bed of some rivers partially consists of non-erodible layers. These non-erodible layers may become obstacles for navigation during the low-water period. To improve navigation development in the future, one can consider the removal of the non-erodible layers. To predict the morphological consequences due to these works, knowledge about the...
master thesis 1989
document
Mulders, R.A. (author)
Oe Braakmanhaven bij Terneuzen is volledig in gebruik door de vestiging van DOW Benelux NV, waar voornamelijk aardolie producten worden verwerkt. De aan- en afvoer van deze vloeistoffen en gassen wordt voornamelijk verzorgd door schepen, waarvan het aantal en de overgeslagen hoeveelheden zodanige vormen hebben aangenomen dat de bezettingsgraad...
master thesis 1989
document
Strik, J.F.J. (author)
Het geheel bestaat uit 4 delen. Deel 1 begint met de probleembeschrijving : een aan te leggen dijk kruist een haventoegang. Voor dat probleem worden mogelijke oplossingen aangedragen, en afgewogen aan de hand van een aantal criteria. De afweging leidt tot een keuze : de bouw van een nieuwe keersluis. In deel 2 krijgt de keersluis gestalte : er...
master thesis 1989
document
Van Gurp, A.H.M. (author)
Ten behoeve van onderzoek naar secundaire stroming zijn wiskundige modellen in ontwikkeling. Dergelijke modellen zijn in het algemeen gebaseerd op een diepte-qemiddeld stroommodel, waarin aannames betreffende de secundaire stroming zijn gedaan. Deze modellen betreffen echter veelal een stationaire stroming in rivierbochten. Ter verifikatie van...
master thesis 1989
Searched for: year:1989 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 34)

Pages