Searched for: year:1992 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Van de Langemheen, H. (author)
Doel van deze studie is de tijdsafhankelijke compressibele scheidingsvlak tussen gebieden problemen te kunnen simuleren. Voor dit soort problemen zijn visceuze effecten van zowel water en lucht fysische en numerieke modellering van stromingen met een vrij bewegend van water en lucht, ten einde impact verwaarloosbaar. De aanwezigheid van lucht,...
master thesis 1992
document
Havinga, F.J. (author)
The present report contains a description of an experimental program, as a follow up of experiments by v.d. Kaaij and Nieuwjaar in 1986, and Nap and Van Kampen in 1987. As in the second study, in the present study a particle sand diameter of D50 = 100 mu was used, so that the experiments of Nap and Van Kampen will be referred as "the earlier 100...
master thesis 1992
document
Van de Woude, G. (author)
Tijdens de voorjaarsstormen van 1990, is de duinvoet van de Noordzeekust van Ameland op enkele plaatsen tot 25 meter landwaarts verplaatst. Als gevolg van deze kustachteruitgang voldeed de kust in het gebied tussen de rijksstrandpalen 10 t/m 17 niet meer aan de gewenste veiligheidseisen. Daarom is er in de laatste maanden van 1990 een grote...
master thesis 1992
document
Den Heijer, F. (author)
Van half februari tot half december is aan het Waterloopkundig Laboratorium meegewerkt aan de fysische validatie van CLODES (Q1380), een rekenmodel voor het ontwerpen van afsluitingswerken. De validatie omvatte schaalmodelonderzoek naar de stabiliteit van steen op damkop, drempel en bodemverdediging bij gecombineerde sluitingsfasen (horizontale...
master thesis 1992
document
Mooibroek, B. (author)
Een cutterzuiger is een baggerwerktuig. De cutter (snij kop) is het meest specifieke element van een cutterzuiger; Deze wordt gebruikt om de grond los te snijden. Tijdens een baggerproject ligt een cutterzuiger onder invloed van een aantal factoren (hoge golven, reparaties) een bepaalde tijd stil. Dit stilliggen wordt het verlet genoemd....
master thesis 1992
document
Paardekooper, E.J.H.C. (author)
Voor het oplossen van niet-lineaire vrije oppervlakteproblemen in 2 dimensies is een numerieke methode uitgewerkt, die voor de ruimtelijke discretisatie gebruik maakt van de Rand Elementen Methode: REM. Deze methode is gebaseerd op de 2e stelling van Green en de logaritmische potentiaal als fundamentele oplossing, zodat een potentiaalprobleem...
master thesis 1992
document
Steenepoorte, C. (author)
Zoals uit de eerste deelstudie naar voren kwam, blijven er na een uitvoerige afweging van een aantal verschillende typen afmeervoorzieningen (kademuurkonstrukties) verscheidene varianten over, die in aanmerking komen om nader te worden uitgewerkt. In dit deel is een kademuurkonstruktie op palen met een ontlastvloer ontworpen, die in plaats van...
master thesis 1992
document
Jansen, P.L.M. (author), Vreeburg, I.C. (author)
The Gulf of Khambat in India is an estuary with an extremely large tidal range which in average circumstances varies between approximately 4.5 m for a neap-tide and 8.5 m. f or an average spring-tide. This large tidal difference goes hand in hand with a tidal flow in the range of 6 to 11 * 109 m3 per tidal cycle. Due to these features the Gulf...
master thesis 1992
document
Franssen, M.A.E. (author)
In het geval van dichte kribben, die niet overstroomd worden, wordt er in de kribvakken een neer aangedreven. Deze geleidt de hoofdstroming in de rivier. De neer is alleen stabiel als de kribben niet al te ver van elkaar liggen. De maximale kribafstand waarbij de neer nog net stabiel kan worden genoemd kan worden bepaald met behulp van de...
master thesis 1992
document
Adler, M. (author)
In dit verslag wordt een model beschreven voor het transport van containers tussen het havengebied van Rotterdam en Antwerpen. Het transport wordt hierbij gerealiseerd door een shuttle systeem bestaande uit duwboten en bakken. Het-model is geschreven in de simulatietaal PROSIM waarbij gebruik is gemaakt van een personal computer. Het model is...
master thesis 1992
document
Van Gilst, T.B. (author)
This report is a study on the possibilities of practising irrigation & drainage at a large scale in tidal lowlands with acid sulphate soils in the humid tropics. The first chapters concern lowlands and their development in Indonesia. It appears that many of these lands become unfertile shortly after reclamation due to oxidation of pyrite,...
master thesis 1992
document
De Vletter, J. (author)
The Hooghly river is situated in West Bengal, a Northeastem state of India. The capital of West Bengal is Calcutta. (See figure 1). The discharge from all the eastem and western tributaries, and from the direct head from the Ganga, flows into the Bay of Bengal through the Hooghly estuary. The Hooghly delta is part of the Indo-Gangetic delta. The...
master thesis 1992
document
Ris, R.C. (author)
In het kader van onderzoek naar het mechanisme van het opwoelen van sediment onder golven wordt in dit onderzoek een eerste aanzet gegeven voor een beschrijving van de waterbeweging ter plaatse van een bodemribbel met een deeltjesmodel. Het rapport bevat een overzicht van de theorie die de waterbeweging beschrijft, de Vortex methoden en in het...
master thesis 1992
document
Van den Boom, P.J.F. (author)
Ruim 25 jaar geleden werd het eerste grote landaanwinningsproject in de-Republiek van Korea gerealiseerd. Vanaf die tijd zijn vele andere landaanwinningsprojecten uitgevoerd, waarbij veel gebruik gemaakt werd van de Nederlandse kennis en ervaring. De Zuid-Koreaanse regering heeft nu het plan geopperd om het estuarium ten zuiden van de stad...
master thesis 1992
document
Veldhuis, A. (author)
Als gevolg van ontgraven, transporteren en verwerken van zand treden volumeveranderingen op. Om deze volumeveranderingen te kunnen berekenen moet de dichtheid in verschillende situaties bekend zijn. Over de situatie 'de dichtheid van zand net nadat het op een vrachtwagen geladen is' is nog erg weinig bekend. Vandaar dat deze situatie met een...
master thesis 1992
document
Mabesoone, F.C. (author), Snel, M.J. (author)
Naar aanleiding van een door het Waterloopkundig Laboratorium verricht onderzoek is gezocht naar een verklaring van de waargenomen dynamische instabiliteiten van opdrijfbare stormvloedkeringen. Daartoe zijn in een golfbassin verschillende keringen onderzocht. Deze bestonden respectievelijk uit één, drie, vier en twaalf kleppen. De belangrijkste...
master thesis 1992
document
Ploeger, E.L. (author)
Het afstudeerwerk bestaat uit drie delen: Deel A: Fysische effecten bij de import van LPG Deel B: Het masterplan Deel C: stabiliteit van de zuidelijke golfbreker In het masterplan van deze studie zal eerst gekeken worden naar de haven van Tuticorin in zijn huidige vorm. De ruimtelijke indeling en de verkeersstromen worden toegelicht. Daarna...
master thesis 1992
document
De Lange, P.H.M. (author)
Het doel van dit onderzoek is de invloed te onderzoeken van refractie en diffractie bij zowel langkammige als kortkammige golven bij een haven(-ingang). Dit onderzoek concentreert zich op de invloed van golfvoortplanting nabij een haveningang op golfbeweging in een erachter gelegen havengebied. Er wordt gekeken naar de invloeden van refractie,...
master thesis 1992
document
Meijer, D.G. (author)
In river engineering problems information on discharges and water levels is essential for many reasons. For irrigation and drinking water purposes it is very important to know how much water can be extracted from a river. Managers of waste water stations need to know how much they can release without exceeding the norms, and information on flood...
master thesis 1992
document
De Leeuw van Weenen, R.P. (author)
Een computerprogramma dat ontwikkeld is om er stromingen mee te berekenen die optreden in zeëen en estuaria, dient ook rekening te houden met de stromingen die veroorzaakt kunnen worden door de verschillen in dichtheid. Dit is het geval bij het programmapakket TRISULA. Echter, de bewegingsvergelijkingen ondergaan een aantal vereenvoudigingen. Zo...
master thesis 1992
Searched for: year:1992 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 29)

Pages