· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date

1 Integrale verkenning inrichting Rijntakken - onderhoud en uitbreiding van het instrumentarium : automatisch genereren van effectentabel
report 1997-06-01    
Author: Laguzzi, M.M. · Kok, M. · Klopstra, D. · Heynert, K.V.
Keywords: regelsystemen · control systems · computerprogramma's · software
[PDF]

2 Rationeel onderhoud van vaarwegen en kunstwerken
report 1986-09-01    
Author: Moll, J.R. · Kok, M. · Laboyrie, J.H.
Keywords: vaarwegen · waterways · onderhoud · maintenance
[PDF]

3 Werkplan voor het koppelen van het inundatiemodel met ARC/INFO
report 1992-06-01    
Author: Jonge, J.J. de · Hartong, H.J.G. · Kok, M.
Keywords: planning · planning · computerprogramma's · software
[PDF]

4 Beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden: Onderzoek faalkans - afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond
report 2012-01-01    
Author: Botterhuis, T. · Rijcken, T. · Kok, M. · Van der Toorn, A.
Keywords: stormvloedkering · hoogwaterbeheersing · klimaatadaptatie
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
report 2012-01-09    
Author: Kolen, B. · Kok, M.
Keywords: flood risk · meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

6 Drie-dimensionale numerieke simulatie van de waterbeweging voor de Nederlandse kust
report 1988-06-09    
Author: Praagman, N. · Van Dijk, R. · Dijkzeul, J. · De Kok, J.M. · Plieger, R.
Keywords: simulatiemodel · waterbeweging · kustwater · hydrologie · numeriek-wiskundig model · modelleren · fysisch modelonderzoek
[PDF] [Abstract]

7 Drie-dimensionale modellering van het transport van zwevend stof in de Nederlandse kustwateren
report 1995-03-01    
Author: De Kok, J.M. · Salden, R.M. · Rozendaal, I.D.M.
Keywords: sediment · sediment transport · zwevend transport · numeriek-wiskundig model · modellering · kustwateren
[PDF] [Abstract]

8 Lengte-effecten bij het bepalen van overstromingskansen (fase 2)
report 1997-04-01    
Author: Van Noortwijk, J.M. · Kok, M. · Hamoen, G. · Teunissen, E.A.H.
Keywords: overstromingskansen · lengte-effecten · overbelasting · inundatie · dijkring · veiligheid
[PDF] [Abstract]

9 Windturbines op of langs waterkeringen: Een kennisinventarisatie
report 2011-05-26    
Author: Vergouwen, M.
Contributor: Schelfhout, H. · Kok, M.
Keywords: windturbine · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

10 Piping: Realiteit of Rekenfout?
report 2010-01-01    
Author: Vrijling, J.K.
Contributor: Kok, M. · Calle, E.O.F. · Epema, W.G. · Van der Meer, M.T. · Van den Berg, P. · Schweckendiek, T.
Keywords: piping
[PDF] [Abstract]

11 Towards climate-change proof flood risk management
report 2012-01-01    
Author: Klijn, F. · Kok, M. · De Moel, H.
Keywords: flood protection · flood risk management
[PDF] [Abstract]

12 Morfologische effecten van de Eijerlandse dam: Een evaluatie
report 2005-10-01    
Author: De Kok, J.M.
Keywords: morfologie · Eijerlandse dam · evaluatie · kustlijn · Texel · getijgeul
[PDF] [Abstract]

13 BKL: Van BasisKustLijn naar Brede Kustlijn
report 2000-08-01    
Author: Van Vuren, B.G.
Contributor: De Vriend, H.J. · Kok, M. · Dohmen-Janssen, C.M. · Jorissen, R.E.
Keywords: basiskustlijn · kusterosie
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Brakwater zones rond de Afsluitdijk: 3D modelberekeningen naar water- en zoutbeweging in diverse ontwerpvarianten
report 2002-09-01    
Author: De Kok, J.M.
Keywords: brakwater · Afsluitdijk · modellering · zoutverspreiding · saliniteitsgradiënt · visintrek · stratificatie
[PDF] [Abstract]

15 Vaargeulonderhoud, zandwinning & kustlijnzorg: Risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat
report 2005-05-01    
Author: Van Heijst, M.W.I.M. · Cleveringa, J. · De Kok, J.M.
Contributor: Koskamp, G. · Peeters, B.T.G.M. · Hoogenboom, W. · Pietersen, H.S. · Senden, M. · Raalten, C. · Nuijen, E. · Prakken, A. · Luursema, K. · Lofers, E. · Mol, J. · Stapper, E. · Kuipers, P. · Haringa, G. · Peters, G. · Dijkhuis, T. · Van Westenbrugge, C.
Keywords: zandwinning · vaargeul · onderhoud · kustlijnzorg · synergie · risico
[PDF] [Abstract]

16 Getijafhankelijk storten van baggerspecie: Resultaten van numeriek modelonderzoek
report 2002-09-01    
Author: De Kok, J.M.
Keywords: storten · baggerspecie · getijden · sedimentatie
[PDF] [Abstract]

17 Effecten van spuilocaties 1A en 2A op hydraulica, morfologie en ecologie van de Waddenzee
report 2003-01-28    
Author: Oost, A.P. · Bokhorst, M. · De Kok, J.M. · Heuer, L. · Collard, E.
Contributor: De Vlas, J. · De Ronde, J.G. · Kersten, R.H.B. · Rotmensen, G.J.
Keywords: spuicapaciteit · spuien · Afsluitdijk · spuisluis
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date