· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date

1 Dijkvak Heusden-Oost; kwelscherm
report 1990-07-24    
Author: Wortelboer, J.H.L. · Van Ooijen, D.C.
Keywords: kwelscherm · piping · dijkverbeteringsplan · Heusden-Oost
[PDF] [Abstract]

2 Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen: Achtergrondrapport keringen langs het Amsterdam–Rijnkanaal en Noordzeekanaal (dijkring 13, 14 en 15)
report 2008-11-01    
Author: Oost, J. · Slootjes, N.
Keywords: c-kering · dijkring · overstroming
[PDF] [Abstract]

3 Allerheiligenvloed 2006: Achtergrondverslag van de stormvloed van 1 november 2006
report 2007-07-30    
Author: Den Heijer, F. · Noort, J. · Peters, H. · De Grave, P. · Oost, A. · Verlaan, M.
Keywords: stormvloed · duinafslag · golfoploop
[PDF] [Abstract]

4 Kruinhoogten havengebied Vlissingen-Oost
report 1992-01-20    
Author: Niemeijer, J.
Keywords: kruinhoogte · Vlissingen · Sloehaven · dijk
[PDF] [Abstract]

5 Een dijk van een kwelder: Een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders
report 2012-01-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Slim, P.A. · Vroom, J. · Stapel, J. · Oost, A.P.
Keywords: wetland · golfdissipatie · golfhoogte · golfreductie · kwelder
[PDF] [Abstract]

6 Beleidsanalyse dijkversterking Sliedrecht
report 1987-04-15    
Author: Huis in 't Veld, J.C.
Keywords: dijkverzwaring · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

7 Kribben van de toekomst
report 2006-12-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Augustijn - van Buren, A. · Abbenhuis, H. · Klaassen, G.J.
Keywords: riverwerken · kribben · groynes
[PDF] [Abstract]

8 Beheer en onderhoud van waterkeringen en oevers - gedrag onder gebruiksbelastingen
report 1989-06-01    
Author: De Quellerij, L. · Nieuwenhuis, E.F.M. · Van der Meer, M.T.
Keywords: schade · oevers · dijkbekledingen
[PDF] [Abstract]

9 Kustverdediging van de koppen van de Waddeneilanden: De dynamiek van de kust nabij buitendelta's en passende maatregelen voor het kustbeheer
report 2004-01-01    
Author: Cleveringa, J. · Mulder, S. · Oost, A.
Contributor: Koskamp, G. · Poot, G.
Keywords: kustverdediging · Waddeneilanden · morfologie · kustbeheer · zandsysteem · erosie
[PDF] [Abstract]

10 SBW project werkelijke sterkte - WS15b Hindcast IJkdijk macrostabiliteitsproef
report 2009-09-23    
Author: Koelewijn, A.R.
Keywords: geotechnische stabiliteit · waterkering · macrostabiliteit · ongedraineerde schuifsterkte
[PDF] [Abstract]

11 Zeetoegang IJmond: Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven
report 2011-11-30    
Author: Van den Brandhof, W.
Keywords: IJmuiden · explosieven · munitie
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Effecten van spuilocaties 1A en 2A op hydraulica, morfologie en ecologie van de Waddenzee
report 2003-01-28    
Author: Oost, A.P. · Bokhorst, M. · De Kok, J.M. · Heuer, L. · Collard, E.
Contributor: De Vlas, J. · De Ronde, J.G. · Kersten, R.H.B. · Rotmensen, G.J.
Keywords: spuicapaciteit · spuien · Afsluitdijk · spuisluis
[PDF] [Abstract]

13 KWELDERS EN SCHORREN in de Kaderrichtlijn Water: Ontwikkeling van Potentiële Referenties en van Potentële Goede Ecologische Toestanden / SALT MARSHES in the Water Framework Directive: Development of Potential Reference Conditions and of Potential Good Ecological Statuses
report 2005-09-30    
Author: Dijkema, K.S. · De Jong, D.J. · Vreeken-Buijs, M.J. · Van Duin, W.E.
Keywords: kwelders · schorren · ecologie · GET · MEP · GEP · indicatie · maatlatontwikkeling · salt marshes · ecology · GES · reference conditions · indication
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Richtlijnen Onderwatersuppleties
report 2007-07-01    
Author: Van der Spek, A.J.F. · Kruif, A.C. · Spanhoff, R.
Keywords: onderwatersuppletie · strandsuppletie · suppletie · richtlijn · kustlijn · Noordzee
[PDF] [Abstract]

15 Het gebruik van lucht voor de bestudering op modelschaal van stromingen in water
report 1980-09-01    
Author: Builtjes, P.J.H.
Keywords: luchtdoorstromend model · stromingsmodel · vloeistofmechanica · fysieke modellen · experimenteel · stroming
[PDF] [Abstract]

16 Bodemtransport en duinontwikkeling in de Rijntakken, bodempeilen hoogwater november 1998
report 1999-11-01    
Author: Wilbers, A.W.E.
Keywords: Waal · bodemtransport · rivierduinen · hoogwatergolf · bed load transport
[PDF] [Abstract]

17 Duinkarakteristieken en dune tracking tijdens een hoogwater in de Rijntakken
report 1997-11-01    
Author: Wilbers, A.W.E.
Keywords: Waal · hoogwatergolf · rivierduinen · bodemruwheid
[PDF] [Abstract]

18 Verkenning draagkracht Oosterschelde: Onderzoek naar veranderingen en trends in de Oosterschelde in de periode 1990 t/m 2000
report 2003-11-01    
Author: Wetsteyn, L.P.M.J. · Duin, R.N.M. · Kromkamp, J.C. · Lathuhihin, M.J. · Peene, J. · Pouwer, A. · Prins, T.C.
Keywords: nutriënten · Oosterschelde · fytoplankton · Phaeocystis · ecologie · organismen
[PDF] [Abstract]

19 Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003
report 2004-03-01    
Author: Meininger, P.L. · Hoekstein, M.S.J. · Lilipaly, S.J. · Wolf, P.A.
Keywords: kustbroedvogels · broedvogels · broedsucces · Delta · 2003 · inventarisatie · evaluatie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date