· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 286 found. Next | Sort by date

1 The state of the coast (Toestand van de kust). Case study: North Holland
report 2012-01-01    
Author: Giardino, A. · Santinelli, G. · Bruens, A.
Keywords: coastal morphology · coastal erosion · artificial beach nourishment · dune breach
[PDF] [Abstract]

2 Modellering zandtransport zeereep: Windrichting, vegetatiegroei en seizoensvariatie
report 1996-11-01    
Author: Baas, A.C.W. · Arens, S.M. · Van Dijk, P.M. · Van Boxel, J.H.
Keywords: duinen · vegetatie · windtransport · aeolisch transport
[PDF] [Abstract]

3 Modellering zandtransport Zeereep: Seizoensvariatie en veldmetingen
report 1997-10-01    
Author: Arens, S.M. · Van Dijk, P.M. · Baas, A.C.W.
Keywords: aeolisch transport · duingebied · zandtransport
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport actuele sterkte van dijken
report 2007-03-13    
Author: Blommaart, P.J.L. · Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Zwang, L.W.A. · Calle, E.O.F. · Deutekom, J.R.
Keywords: actuele sterkte · dijken · waterkeringen · geotechnische veiligheid
[PDF] [Abstract]

5 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden
report 1989-06-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

6 Verkenning deltadijken
report 2011-11-15    
Author: Knoeff, H. · Ellen, G.J.
Keywords: deltadijk · overstromingsrisico · hoogwaterbescherming · waterkering · dijk
[Abstract]

7 Natuurlijk zeereepbeheer: strijdig met of in dienst van het waterkeringsbelang?
report 1993-07-01    
Author: Löffler, M.A.M. · Kraak, A.W.
Keywords: duinen · natuurvriendelijke oevers · natuurlijk zeereepbeheer · zeereepbeheer · zeereep · zandtransport · verstuiving · kustbeheer · ecologie
[PDF] [Abstract]

8 Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties
report 1987-01-01    
Author: Sykora, K.V. · Liebrand, C.I.J.M.
Keywords: waterkering · vegetatie · grasbekleding · grasland · gras · dijkbekleding · rivierdijk
[PDF] [Abstract]

9 De turbulente stroming over de zeereep
report 1997-03-01    
Author: Van Boxel, J.H. · Arens, S.M.
Keywords: wind shear · aeolisch transport · zandtransport · windtransport
[PDF] [Abstract]

10 From probability of exceendance to probability of flooding
report 2000-06-30    
Author: Anonymous, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: probability · flooding · flood exceedance · flood risk
[PDF] [Abstract]

11 Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken
report 2012-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico · compartimenterrng
[PDF] [Abstract]

12 Toetsing aansluitingsconstructies : advies formulering toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen de verschillende waterkeringsconstructies
report 1995-11-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: waterkeringen · flood protection works · kustverdediging · coast protection · duinafslag · dune erosion · waterbouwkundige constructies · hydraulic structures
[PDF] [Abstract]

13 Ontgrondingskuilen : analyse van de voor de kuilvorm bepalende factoren op basis van uitgevoerd modelonderzoek en beschikbare literatuurgegevens
report 1988-11-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: ontgronding door golven · wave induced scour · schaaleffecten · scale effects · kustverdediging · coast protection · duinafslag · ontgrondingskuilen
[PDF] [Abstract]

14 Technisch rapport duinwaterkeringen en hybride keringen 2011
report 2012-06-01    
Author: Boers, M.
Keywords: duinwaterkering · duinen · aansluitingsconstructies
[PDF] [Abstract]

15 Ontgronding bij persleidingbreuk
report 1991-11-01    
Author: Mastbergen, D.R.
Keywords: persleidingen · pressure pipelines · ontgronding door uitstroming · outflow induced scour · dijkdoorbraak · persleiding · hoge druk leiding
[PDF] [Abstract]

16 Bresgroei - deel I : mathematisch model. Band A: Opzet en eerste resultaten. Band B: Inventarisatie sedimenttransport-formuleringen
report 1994-01-01    
Author: Steetzel, H.J. · Visser, P.J.
Keywords: rekenmodellen · computational models · dijkbeschadiging · dike damage · uitstroming · outflow · inundatie · inundation · sedimenttransportmodellen · sediment transport models · bresgroei · dune breach
[PDF] [PDF] [Abstract]

17 Beheer van de begroeiing op zeewerende duinen
report 1993-12-01    
Author: Van der Putten, W.H. · Peters, B.A.M.
Keywords: helmbegroeiing · plantengroei · duin · onderhoud · duinbeheer · helm
[PDF] [Abstract]

18 Leidraad cel- en triaxiaalproeven
report 1988-10-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: celproef · triaxiaalproef · sterkeparameters · geotechniek
[PDF] [Abstract]

19 Leidraad zandige kust
report 1995-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: duinen · zandige kust · kustbeleid
[PDF] [Abstract]

20 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Keywords: piping · pijpvorming · geotechnische stabiliteit · opwellend water · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 286 found. Next | Sort by date