· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date

1 Groin Height determination with an empirical parametric method
report 1985-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: groynes
[PDF] [Abstract]

2 Handboek Zandsuppleties
report 1988-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Verhagen, H.J. · Roelse, P. · Adriaanse, L. · Consemulder, J.
Keywords: zandsuppletie · beach nourishment
[PDF] [Abstract]

3 Integraal waterkeringbeheer
report 1995-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: waterkering · integraal ontwerp · Zeeuws Vlaanderen · Wet op de Waterkering
[PDF] [Abstract]

4 Modelbeschrijving en gebruikershandleiding van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg, versie 1.0
report 1994-12-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever
[PDF] [Abstract]

5 Validatie van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg
report 1994-02-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever · Zuid-Willemsvaart
[PDF] [Abstract]

6 Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
report 2001-12-01    
Author: Van Ruiten, L.H.A.M.
Contributor: Broers, J.W.
Keywords: secundaire grondstoffen · slakken · hergebruik · recycling
[PDF] [Abstract]

7 Overslagberekeningen Zeewering te Harlingen
report 1992-04-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: overslag · waterkering · overtopping · zeedijk · overslag · berekening · zeewering · Harlingen · hoogte
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Groene zeedijken in Noord-Duitsland en Denemarken: verslag van een studiereis 3-7 juni 1991
report 1997-06-10    
Author: Van der Maas, P. · Muijs, J. · Sprangers, J.T.C.M. · Visser, C.A.
Keywords: zeedijk · grass slope · grasland · glooiing
[PDF] [Abstract]

9 Kruinhoogten in het benedenrivierengebied
report 1990-06-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: dijkring · getijrivier · hoogwatergolf · kruinhoogte · benedenrivierengebied · dijkverhoging · stormvloedkering · Nieuwe Waterweg · veiligheid
[PDF] [Abstract]

10 Beleidsanalyse Tolkamer
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: policy analysis · beleidsanalyse · rivierdijkverzwaring
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 The use of asphalt in hydraulic engineering
report 1985-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Contributor: Van de Velde, P.A.
Keywords: asphalt · dikes · hydraulic engineering · cover layers
[PDF] [Abstract]

12 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence
report 1989-02-01    
Author: Van de Graaff, J.
Contributor: Bijker, E.W.
Keywords: dune erosion · storm surge · equilibrium profile · sandy coast
[PDF] [Abstract]

13 Wave runup and overtopping
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

14 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 1: Bovenrivierengebied
report 1985-09-01    
Author: Cirkel, R.J.
Contributor: De Graaff, A. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken
[PDF] [Abstract]

15 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Grondslagen voor waterkeren
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen
[PDF] [Abstract]

18 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

19 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

20 Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten: Een methode voor beschrijving van en betekenistoekenning aan de LNC-aspecten bij de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T. · Verruit, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · LNC aspekten · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date