· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Verkenning van nadere compartimentering van dijkringgebieden
report 2008-08-01    
Author: Asselman, N. · Klijn, F. · Van der Most, H.
Keywords: dijkring · veiligheid · overstroming · compartimentering
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

2 Veiligheid Nederland in Kaart: Tussenstand onderzoek overstromingsrisico's
report 2005-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · waterkeringen · dijkring · faalkans
[PDF] [Abstract]

3 Theorie handleiding PC-ring. Deel B: Statistische modellen
report 1999-08-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Steenbergen, H.M.G.M. · Slijkhuis, K.A.H.
Keywords: overstroming · veiligheid · dijkring
[PDF] [Abstract]

4 Programma Dijkring 4.0: Gebruikershandleiding
report 1995-06-01    
Author: Den Heijer, F. · Venema, J.E. · Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: waterkering · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

5 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden
report 1989-06-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

6 Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen: Achtergrondrapport keringen langs het Amsterdam–Rijnkanaal en Noordzeekanaal (dijkring 13, 14 en 15)
report 2008-11-01    
Author: Oost, J. · Slootjes, N.
Keywords: c-kering · dijkring · overstroming
[PDF] [Abstract]

7 Veiligheid Nederland in Kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's
report 2005-11-01    
Author: Van Westen, J.C.
Keywords: overstromingsrisico · faalmechanisme · dijkring · faalkans · schade
[PDF] [Abstract]

8 Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
report 1997-02-01    
Author: Holtrop, A. · Jorissen, R.E. · Venema, J.E. · Van der Berg, P. · Van Hijum, E.
Keywords: dijkring · toetsing · overstromingsrisico · faalkans · veiligheid
[PDF] [Abstract]

9 Vergelijking Leidraad Waterkeringen
report 2006-12-01    
Author: Stijnen, J.W. · Wouters, C.A.H. · Calle, E.O.F. · Knoeff, H. · Vrouwenvelder, A.C.W.M.
Keywords: waterkering · dijk · pc-ring · dijkring
[PDF] [Abstract]

10 Amertak: Toetsing waterkeringen langs de Amer en de Amertak
report 1991-05-01    
Author: Vonk, B.F.
Keywords: Amertak · dijkring · kruinhoogte · veiligheidszones · waakhoogte · uitvoeringsvarianten
[PDF] [Abstract]

11 Lengte-effecten bij het bepalen van overstromingskansen (fase 2)
report 1997-04-01    
Author: Van Noortwijk, J.M. · Kok, M. · Hamoen, G. · Teunissen, E.A.H.
Keywords: overstromingskansen · lengte-effecten · overbelasting · inundatie · dijkring · veiligheid
[PDF] [Abstract]

12 Kruinhoogten in het benedenrivierengebied
report 1990-06-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: dijkring · getijrivier · hoogwatergolf · kruinhoogte · benedenrivierengebied · dijkverhoging · stormvloedkering · Nieuwe Waterweg · veiligheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date