· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures, gebruikers handleiding
report 1994-07-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: SKYLLA · golfaanval
[PDF] [Abstract]

2 Verificatie van het computerprogramma IBREAK
report 1991-01-01    
Author: Broekens, R.D.
Keywords: golfoploop · golfaanval
[PDF] [Abstract]

3 Taluds van losgestorte materialen: Golfoploop op statisch stabiele stortsteen taluds onder golfaanval, verslag modelonderzoek, deel III
report 1989-12-01    
Author: Stam, C.M.J.
Keywords: taludbekleding · golfaanval · stortsteen
[PDF] [Abstract]

4 Taludbekleding van gezette steen onder golfaanval: Invloed van de doorlatendheid van de fundering. Verslag modelonderzoek
report 1981-04-01    
Author: Kostense, J.K.
Keywords: talud · golfaanval · gezette steen
[PDF] [Abstract]

5 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen: Onderdeel van 7.3.2. van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2004-11-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: klemming · steenbekleding · stabiliteit · golfaanval
[PDF] [Abstract]

6 Grasland als dijkbekleding
report 1992-05-21    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: gras · dijkbekleding · waterkering · golfaanval · vegetatie
[PDF] [Abstract]

7 Analyse van deltagootproeven en classificatie van Oosterscheldedijken t.a.v. geconcentreerde golfaanval
report 1984-10-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: steenzetting · glooiing · Oosterscheldekering · geconcentreerde golfaanval
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Storm surge barrier Eastern Scheldt: evaluation of wave load and dynamic response studies for SVKO (Preafeasibility study)
report 1990-06-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: Oosterschelde · Zeeland · golfaanval · wave attack
[PDF]

9 Invloed scheve golfaanval op stabiliteit van steenzettingen
report 2006-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Kuiper, C. · Bezuijen, A.
Keywords: steenzetting · dijken · golfbelasting · scheve golfaanval · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

10 Grasdijken : aanvullende analyse van de waterbeweging op het binnentalud
report 1996-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Smith, G.M.
Keywords: golfoverslag · wave overtopping · dijken · dikes · golfaanval · wave attack
[PDF]

11 Golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 1997-06-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Contributor: Tilmans, W.M.A.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · TAW · berm · hydraulische belasting · scheve golfaanval
[PDF] [Abstract]

12 Taludbekleding van gezette steen - fase 0 : hydraulische aspecten
report 1982-07-01    
Author: Boer, K. den
Keywords: dijkbekleding · dike lining · golfaanval · grondmechanica · slope protection · soil mechanics · solifluction · taludverdediging · wave attack · zettingsvloeiing
[PDF]

13 Geleidelijke sluiting - IX : invloed van de vorm op de stabiliteit van betonblokken
report 1968-06-01    
Author: Wiggers, J.B.M.
Keywords: betonblokken · concrete blocks · dammen · dams · flow · golfaanval · stabiliteit · stability · stroming · wave attack
[PDF]

14 Geleidelijke sluiting - IV : gedrag van diverse materialen tijdens storten en onder golfaanval
report 1964-01-01    
Keywords: dammen · dams · golfaanval · gravel · grind · rubble · sand bags · stortsteen · wave attack · zandzakken
[PDF]

15 Stormvloedkering Oosterschelde : turbulentiemetingen in de monding van de Oosterschelde : verslag uitvoering en verwerking prototypemetingen
report 1980-08-01    
Author: Deelen, C.
Keywords: golfaanval · storm surge barriers · stormvloedkeringen · turbulence measurement · turbulentiemeting · wave attack · Zeeland
[PDF]

16 Geleidelijke sluiting - VIII : stabiliteit van een dam opgebouwd uit stortsteen Haringvliet
report 1968-10-01    
Author: Wiggers, J.B.M.
Keywords: dammen · dams · flow · golfaanval · rubble · stabiliteit · stability · stortsteen · stroming · wave attack
[PDF]

17 Stormvloedkering Oosterschelde : belasting in gesloten toestand : ondiepe sectie noordelijk deel Hammen : loodrechte golfaanval
report 1977-07-01    
Author: Stans, J.C.
Keywords: gates (sliding) · golfaanval · golfbelasting · Oosterschelde · schuiven · wave attack · wave pressure · Zeeland
[PDF]

18 Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval, deel V, verslag modelonderzoek
report 1990-04-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · stabiliteit · stortsteen · golfaanval
[PDF] [Abstract]

19 Tangentiale belasting van de segmentschuiven van de uitwateringsluis in het Haringvliet : rapport voortgezet modelonderzoek aan de schuif zeezijde
report 1961-04-01    
Author: Allersma, E.
Keywords: discharge sluices · golfaanval · Haringvliet · segmentschuiven · tainter gates · uitwateringssluizen · water levels · waterstanden · wave attack
[PDF]

20 Geleidelijke sluiting - XIII : stabiliteit van een blokkendam bij aanval door regelmatige en onregelmatige golven
report 1970-08-01    
Author: Wiggers, J.B.M.
Keywords: dammen · dams · golfaanval · onregelmatige golven · random waves · regelmatige golven · regular waves · stabiliteit · stability · wave attack
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date