· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date

1 Projectnota/MER Keersluis Ramspol (Ramspol II): Voorontwerp nota dijkversterkingen, Deel 1 : Hoofdtekst
report 1994-12-01    
Author: Sterk, W.H.H.
Keywords: keersluis · milieu effect rapportage · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

2 Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde: Wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?
report 2005-06-01    
Author: Graveland, J.
Keywords: ecologie · effecten · verruiming · Westerschelde · milieu-effecten
[PDF] [Abstract]

3 Van Noord tot Noordwest: Een studie naar de berging van baggerspecie op loswallen
report 2002-11-01    
Author: Stutterheim, S.
Keywords: baggerspecie · lozing · bodemecosysteem · bodemvervuiling · loswal · milieu-effect
[PDF] [Abstract]

4 Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied
report 2004-10-04    
Author: Kornman, B.A. · Blauw, T. · Bil, M. · Van der Meij, V. · Van den Berg, M.
Keywords: Kaderrichtlijnwater · KRW · oppervlaktewaterlichamen · identificatie · Schelde · milieu · doelstelling
[PDF] [Abstract]

5 Risicoanalyse van 63 vaten met CCA-houtverduurzamer in zee: milieugevaarlijkheid van 63 vaten CCA van het vrachtschip Andinet
report 2004-05-01    
Author: Suijlen, J.M. · Vethaak, A.D. · Laane, R.W.P.M.
Keywords: watervervuiling · risicoanalyse · ecologie · CCA · ongeluk · Andinet · milieu
[PDF] [Abstract]

6 Butyltinverbindingen: een analyse van de problematiek in aquatisch milieu
report 1995-03-01    
Author: Evers, E.H.G. · Van Meerendonk, J.H. · Ritsema, R. · Pijnenburg, J. · Lourens, J.M.
Keywords: butyltinverbinding · TBT · TBTX · TBT-verberbinding · butyltin · milieu · aquatisch milieu · vervuiling · pollution
[PDF] [Abstract]

7 Milieu-effectrapport: Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Deelnota Bestaand Rotterdams Gebied
report 2001-05-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: milieu · ruimtegebruik · Mainportontwikkeling · Bestaand Rotterdams Gebied · BRG · bereikbaarheid · recreatie
[PDF] [Abstract]

8 Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica)
report 1996-07-01    
Author: Steur, C. · Seys, J. · Eppinga, J.
Keywords: Nonnetje · Macoma balthica · ecologie · milieu · zoute wateren · verontreiniging
[PDF] [Abstract]

9 Kwalitatieve analyse en beoordeling van effecten van maatregelen op doelsoorten van zoete rijkswateren
report 1995-10-01    
Author: Duel, H. · Pedroli, G.B.M.
Keywords: milieu-indicatoren · environmental indicators · natuurdoeltypen · typology · waterkwaliteit · water quality · rijkswateren · national waters
[PDF]

10 Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria)
report 1996-07-01    
Author: Steur, C. · Seys, J. · Eppinga, J.
Keywords: Strandgaper · Mya arenaria · ecologie · milieu · watersysteemverkenning · WSV · zoute wateren · verontreiniging · vervuiling
[PDF] [Abstract]

11 Ecologisch profiel van de draadworm Heteromastus filiformis (Polychaeta)
report 1996-07-01    
Author: Bijkerk, R. · Dekker, P.I. · Tydeman, P.
Keywords: ecologie · milieu · draadworm · heteromastus filiformis · polychaeta · zoute wateren · ecologisch profiel · ecology
[PDF] [Abstract]

12 Ecologisch profiel van de litorale kokkelbank
report 1996-07-01    
Author: Tydeman, P.
Keywords: ecologie · milieu · ecology · zoute wateren · edible cockle · kokkel · kokkelbank · litorale kokkelbank · cerastoderma edule
[PDF] [Abstract]

13 Een algemene analyse methodiek voor het opstellen van een meetprogramma voor een saneringsbaggerwerk, ontwikkeld aan de hand van de pilot sanering van de haven van Elburg
report 1993-10-01    
Author: Goossens, H.
Keywords: Gelderland · binnenhavens · inland harbours · havens · harbours · baggerwerken · dredging works · planning · planning · milieu-effectrapportage (MER) · environmental impact assessment (EIA)
[PDF]

14 Sea level rise : a global vulnerability assessment vulnerability assessments for population, coastal wetlands and rice production on a global scale
report 1993-01-01    
Author: Hoozemans, F.M.J. · Marchand, M. · Pennekamp, H.A.
Keywords: milieu-effectrapportage (MER) · environmental impact assessment (EIA) · estuaria · estuaries · zeespiegelrijzing · sea level rise · landbouw · agriculture · wetlands · wetlands
[PDF]

15 MER Baggerspeciedeponie Limburg
report 1995-04-01    
Author: Gerrits, H.J. · Ellen, W. van · Rooij, N.M. de · Steenwijk, J.M. van
Keywords: Limburg · baggerspeciedepots · dredge spoil disposal sites · milieu-effectrapportage (MER) · environmental impact assessment (EIA) · grondwaterkwaliteit · groundwater quality · waterkwaliteitsmodellen · water quality models
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date