· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date

1 Neerslag, openwaterverdamping en potentieel neerslagoverschot in Nederland, frequentieverdelingen in het groeiseizoen
report 1979-01-01    
Author: De Bruin, H.A.R.
Keywords: rainfall · evapotranspiration · rainfall deficit · rainfall surplus
[PDF] [Abstract]

2 A climatological study on the occurrence of easterly gales on the North Atlantic Ocean
report 1979-01-01    
Author: Korevaar, G.C.
Keywords: gales · climate · storm · North Atlantic
[PDF] [Abstract]

3 Stormvloed van 6 november 1979
report 1979-12-05    
Author: Spaarman, P.W.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

4 Stormvloed van 2 januari 1979
report 1979-03-05    
Author: Blumenthal, K.P.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

5 Proeven ter bepaling van beddingsconstanten voor buisleidingen en platen te Almere-Haven.
report 1979-11-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: rapport · beddingsconstanten · buisleidingen · Almere-Haven
[PDF]

6 Notitie t.b.v. "Verzwaring Lekdijk"
report 1979-10-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: notitie · verzwaring · Lekdijk
[PDF]

7 Golfoploopmetingen: Beschouwingen over een meetprogramma met een golfoploopmeter op de Pettemer zeewering
report 1979-02-01    
Author: Seijffert, J.J.W.
Keywords: Golfoploopmeting · Pettemer zeewering
[PDF]

8 Bibliografie dijkbekledingen
report 1979-01-01    
Author: De Vries, J.T.
Keywords: Bibliografie · Dijkbekledingen
[PDF]

9 Notitie m.b.t. de probalilistische benadering van de veiligheid van een duinkust
report 1979-12-07    
Author: Cirkel, R.J.
Keywords: Benadering · Veiligheid · Duinkust
[PDF]

10 Golfvervorming bij een hoog voorland: literatuuronderzoek
report 1979-11-01    
Author: Van der Most, H.
Keywords: Literatuuronderzoek · Golfvervorming · Hoog voorland
[PDF]

11 Een nieuwe opzet voor het meten van zakkingen bij leidingskruisingen: Verslag van metingen aan de kruising van een 36" aardgasleiding met de Ringvaart Haarlemmermeerpolder: Notitie t.b.v. werkgroep 7 TAW
report 1979-12-01    
Author: Van Apeldoorn, A.
Keywords: Verslag · Metingen · 36" aardgasleiding · Ringvaart Haarlemmermeerpolder
[PDF]

12 Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat: T.O.W.: Concept
report 1979-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Richtlijnen · Grondmechanica · Rijkswaterstaat
[PDF]

13 Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden
report 1979-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Opsporing · Kwelplaatsen · Zandbanen · Warmetebeelden
[PDF]

14 Leidraad voor te treffen maatregelen bij onderzoek in de bodem in en nabij waterkeringen
report 1979-10-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Leidraad · Onderzoek bodem · In en nabij waterkeringen
[PDF]

15 Globale berekening 24" RRP-leiding door en langs de Vondelingenweg
report 1979-09-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Berekening · 24" RRP-leiding · Vondelingenweg
[PDF]

16 Scheepvaart in Nederland : overzicht probleemgebieden
report 1979-02-01    
Author: Blaauw, H.G.
Keywords: binnenvaart · dijkbekleding · dike lining · inland waterway transport · scheepvaart · shipping · slope protection · taludverdediging · vaarwegen · waterways
[PDF]

17 Stormvloedkering Oosterschelde - berekening aanzanding cunetten : komputerprogramma voor verwerken en toetsen van metingen van sedimenttransport (SUDATA)
report 1979-05-01    
Author: Rijn, L.C. van
Keywords: aanzanding · Oosterschelde · sedimentation of sand · shoaling · storm surge barriers · stormvloedkeringen · verondieping · Zeeland
[PDF]

18 Gedrag baggerspecie bij storten : verslag rekenwerk
report 1979-07-01    
Author: Delvigne, G.A.L.
Keywords: baggerspecie · current velocity distribution · dredge spoil · Oosterschelde · pijlers · pillars · stroomsnelheidsverdeling · Zeeland
[PDF]

19 Ontwikkeling van een statistisch model en toepassing ervan op enkele waterkwaliteitsparameters uit het Hollands Diep en Haringvliet
report 1979-04-01    
Author: Groot, S.
Keywords: Haringvliet · Hollandsch Diep · numerical modelling · numerieke modellen · waterkwaliteit · water quality · Zuid-Holland
[PDF] [PDF]

20 Geochemisch-biologisch onderzoek naar het voorkomen van zware metalen in de Nederlandse zoetwatergebieden : interimverslag over de werkzaamheden 1977-1978
report 1979-08-01    
Author: Salomons, W.
Keywords: heavy metals · Nederland · oppervlaktewater · surface water · water pollution · waterverontreiniging · zware metalen
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date