· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 De Voordelta; een watersysteem verandert
report 1989-01-01    
Author: Kohsiek, L.H.M. · Mulder, J.P.M.
Contributor: Van den Berg, J.H. · Hallie, F. · Leewis, R. · Marquenie, J. · Van der Meer, J. · Smaal, A.C. · Van der Spek, A.J.F. · Vink, H. · Verhagen, H.J.
Keywords: Voordelta · verandering · Deltawerken · Deltaplan · onderwaterlandschap · sedimentatie · ecologie · hydrologie
[PDF] [Abstract]

2 Duinen als waterkering: Invloed van kustgedrag op veiligheid
report 1989-03-01    
Author: Verhagen , H.J.
Keywords: waterkering · duinen
[PDF]

3 Veiligheid duinenkust Ameland-West
report 1989-11-20    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: veiligheid · Ameland-West · duinenkust
[PDF]

4 A short review of the Dutch coast
report 1989-06-01    
Author: Dillingh, D. · Stolk, A.
Keywords: Netherlands · coastal morphology · coastal protection
[PDF] [Abstract]

5 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence
report 1989-02-01    
Author: Van de Graaff, J.
Contributor: Bijker, E.W.
Keywords: dune erosion · storm surge · equilibrium profile · sandy coast
[PDF] [Abstract]

6 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 Onderzoek naar het stortresultaat van een steenstorter
report 1989-11-01    
Author: De Groot, F.
Keywords: stone dumping · steenstorter · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

8 Spinakerkering: Oriënterend onderzoek, verslag modelonderzoek
report 1989-02-01    
Author: Regeling, H.J.
Keywords: spinakerkering · geotextiles · storm surge barrier · stormvloedkering
[PDF] [Abstract]

9 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken
report 1989-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · Pijlerdam · Topshuis
[PDF] [Abstract]

10 Taluds van losgestorte materialen: Schaaleffecten in stabiliteit van grind- en stortsteen taluds onder golfaanval - Deltagoot onderzoek - deel IV
report 1989-12-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · Deltagoot
[PDF] [Abstract]

11 Kustverdediging na 1990. Technisch rapport 0: Overzicht technische onderbouwing discussienota kustverdediging
report 1989-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Kustverdediging na 1990: Discussienota
report 1989-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid · zandsuppletie · kustlijn
[PDF] [Abstract]

13 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch Rapport 12: Strandhoofden en paalrijen, evaluatie van hun werking
report 1989-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Contributor: Van Rossum, H.
Keywords: strandhoofden · kustnota · paalrijen · kustverdediging · groynes
[PDF] [Abstract]

14 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 7: Duinen als waterkering
report 1989-04-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: duinen · kustnota · waterkering · dunes
[PDF] [Abstract]

15 Stability of stone- and dolos-armored rubble-mound breakwater heads subjected to breaking and nonbreaking waves with no overtopping
report 1989-05-01    
Author: Carver, R.D. · Heimbauch, M.S.
Keywords: breakwaters · dolos · armour stone
[PDF] [Abstract]

16 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 2: toestand kust 1990
report 1989-04-01    
Author: Hoozemans, F.M.J. · Van Vessem, P.
Keywords: kustnota · Hollandse kust · Duinen
[PDF] [Abstract]

17 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch Rapport 10: Zeezandwinning
report 1989-01-01    
Author: Louisse, C.J. · Hallie, F.P. · Van Alphen, J.
Keywords: sand mining · zeezandwinning · kustnota
[PDF] [Abstract]

18 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 11: Strand en duinsuppleties
report 1989-04-01    
Author: Beaufort, G.A. · Baarse, G. · Pluym, M. · Roelse, P. · Peerbolte, E.B.
Keywords: artificial beach nourishment · strandsuppletie · duinsuppletie
[PDF] [Abstract]

19 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 13: Grote civiele werken
report 1989-01-01    
Author: Verhagen, H.J. · Van Rossum, H.
Keywords: afsluitdammen · kustmorfologie
[PDF] [Abstract]

20 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 15: Monitoring kustgedrag
report 1989-04-01    
Author: Dillingh, D.
Keywords: kustmorfologie · monitoring
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date