· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 130 found. Next | Sort by date

1 Dimensioneren van asfaltbekledingen op golfklappen, analyse van de relatie tussen golfbelasting en rekken.
report 1994-07-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: dijkbekleding · dimensioneren · golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

2 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Keywords: piping · pijpvorming · geotechnische stabiliteit · opwellend water · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

3 Kan rampbestrijding een rol spelen in het dijkversterkingsprogramma?
report 1994-11-01    
Author: Verheij, F.J. · Bockholts, P.
Keywords: rampenbestrijding · overstroming
[PDF] [Abstract]

4 Luchtfoto's van de Nederlandse kust 1994 - Zuid Holland
report 1994-01-17    
Author: Anonymus, A.
Keywords: aerial pictures · luchtfoto
[PDF] [Abstract]

5 Nadere verfijning DUROSTA-model: Toetsing H/Tw-parameter en aanpassing t.b.v. porositeitsverschillen en strandtransporten
report 1994-04-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: duinafslag
[PDF] [Abstract]

6 Rapport Tussenklappenpolder: Overzicht van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek naar bresgroei en de inundatieschade in het geval van de Tussenklappenpolder
report 1994-08-01    
Author: Ten Hove, S.
Keywords: dike breach · dijkdoorbraak
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 Toepassing van Beach Management System in Nederland (strand drainage, beach drainage)
report 1994-08-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: beach drainage · coastal stabilisation · beach management
[PDF] [Abstract]

8 Gelders Rivierdijkenplan: Hoofdlijnennotitie
report 1994-01-26    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · rivierdijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

9 Comparison of computations with Boussinesq-like models and laboratory measurements
report 1994-06-29    
Author: Dingemans, M.W.
Keywords: boussinesq models · wave models
[PDF] [Abstract]

10 Verlauf des Rheines von Basel bis Mainz: Übersichtsdarstellung mit Hochwasserschutzsystemen
report 1994-10-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: river · flood defence · Germany · Rhine · dike
[PDF] [Abstract]

11 Definitiestudie PAWN-GIS
report 1994-06-01    
Author: Menke, M.A. · Schuurmans, W.
Keywords: waterbeheer · water resources management · Geografische Informatiesystemen GIS · Geographic Information Systems GIS
[PDF]

12 Basisontwerp MOZART
report 1994-03-01    
Author: Grashoff, P.S.
Keywords: hydrologische modellen · hydrological models · grondwatermodellen · groundwater models
[PDF]

13 Een voorstudie naar mogelijke versnellingen van TRIWAQ
report 1994-06-01    
Author: Goede, E.D. de · Stelling, G.S.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · kwaliteitsbeheersing · quality control · riviermodellen · river models
[PDF]

14 Kwantitatieve Emissies Baggeren II: vooronderzoek naar de mogelijkheden van kwantificering van de emissies van zware metalen tijdens baggerwerken # KEB projekt
report 1994-06-01    
Author: Goossens, H.
Keywords: zware metalen · heavy metals · verontreinigingen · pollutants · baggerwerken · dredging works · stoffen · matter
[PDF]

15 A dynamic/empirical model for the long-term morphological development of estuaries: development of the model
report 1994-02-01    
Author: Karssen, B.
Keywords: estuariummodellen · estuary models · morfodynamische modellen · morphodynamic models · morfologie · morphology · kustmorfologie · coastal morphology
[PDF] [PDF]

16 Aanpassingen MARS 2.03: presentatie van MARS 3.00
report 1994-04-01    
Keywords: computerprogramma's · software · sedimentatie · sedimentation · erosie · erosion · slib · mud · lozingen · spills
[PDF]

17 Diagnostic studies NOURTEC : plan for analyses
report 1994-01-01    
Author: Roelvink, J.A.
Keywords: kustlijnontwikkeling · coastline development · kustsuppletie · coastal nourishment · morfodynamische modellen · morphodynamic models
[PDF]

18 Lokatiekeuze monsternamestation in de Nieuwe Waterweg : meetplan
report 1994-07-01    
Author: Bons, C.A.
Keywords: bemonstering · sampling · meetstations · monitoring stations · Zuid-Holland
[PDF]

19 Integrated water management for the Ladoga-Neva-Gulf water system and the City of St. Petersburg: report of activities by the Russian-Netherlands working unit
report 1994-11-01    
Keywords: stormvloedkeringen · storm surge barriers · watersystemen · aquatic systems · Russia · Gulf of Finland
[PDF]

20 MANS : inbreng, verspreiding en effecten van toxische stoffen
report 1994-08-01    
Author: Pagee, J.A. van · Roos, A. · Kruik, H.J. de
Keywords: waterkwaliteitsmodellen · water quality models · giftige stoffen · toxic matter
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 130 found. Next | Sort by date