· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 126 found. Next | Sort by date

1 Vertical structure of the flow due to waves and currents - Laser-doppler flow measurements for waves following or opposing a current
report 1994-02-01    
Author: Klopman, G.
Keywords: waves · wave-current interaction · reynolds stresses · boundary layer
[PDF] [Abstract]

2 2-D model test of Dolosse Breakwater
report 1994-01-01    
Author: Burcharth, H.F. · Liu, Z.
Keywords: breakwaters · dolos
[PDF] [Abstract]

3 Comparison of computations with Boussinesq-like models and laboratory measurements
report 1994-06-29    
Author: Dingemans, M.W.
Keywords: boussinesq models · wave models
[PDF] [Abstract]

4 Evaluatie veldmetingen open taludbekleding
report 1994-05-01    
Author: Bezuijen, A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: steenzetting · leklengte · glooiingsblokken · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

5 5-voudige akoestische zandtransport meter : verslag fase 3
report 1994-04-01    
Author: Spaargaren, D.A.
Keywords: akoestische meting · acoustic measurement · zandtransportmeters · sand transport meters
[PDF]

6 Analyse veldmetingen 1993 t.b.v. afregelen RIJMAMO (3D): veldgegevens, m.b.t. hydrodynamica en zoutverdeling (INVOWA)
report 1994-03-01    
Author: Jong, P. de
Keywords: Noordelijk Deltabekken · Zuid-Holland · veldonderzoek · site surveying · dichtheidsmeting · density measurement · stroommeting · current measurement · stroomsnelheidsmeting · current velocity measurement · Nieuwe Waterweg · Haringvliet · riviermonden · river mouths · z
[PDF]

7 Gegevensbehoefte van Noordzee- en Waddenzeemodellen
report 1994-08-01    
Author: Boon, J.G. · Bokhorst, M.
Keywords: Waddenzee · North Sea · waterkwaliteitsmodellen · water quality models · gegevensverwerking · data processing · modelijking · model calibration
[PDF]

8 Policy analysis in the Sea of Azov: workshop, Delft, Februari 28 - March 7, 1994
report 1994-01-01    
Keywords: beleidsanalyse · policy analysis · waterbeleid · water policy · waterbeheer · water resources management · samenwerking · cooperation · Azov Sea
[PDF]

9 Gemiddelde en standaard deviatie van de optische extinctie door deeltjes in suspensie
report 1994-11-01    
Author: Godefroy, H.W.H.E. · Fang Yanjun, -
Keywords: deeltjesgrootte-analyse · particle size analysis · optiek · optics · meting · measurement
[PDF]

10 Bresgroei - deel I : mathematisch model. Band A: Opzet en eerste resultaten. Band B: Inventarisatie sedimenttransport-formuleringen
report 1994-01-01    
Author: Steetzel, H.J. · Visser, P.J.
Keywords: rekenmodellen · computational models · dijkbeschadiging · dike damage · uitstroming · outflow · inundatie · inundation · sedimenttransportmodellen · sediment transport models · bresgroei · dune breach
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : implementation and verification of flow on and in permeable structures
report 1994-12-01    
Author: Gent, M.R.A. van · Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den
Keywords: golven · waves · stroming in poreuze media · flow through porous media
[PDF]

12 Microverontreinigingen in zeezand: verslag veldonderzoek
report 1994-02-01    
Author: Kerdijk, H.N.
Keywords: zandwinning · sand dredging · verontreinigingen · pollutants
[PDF]

13 Taludbekledingen van gezette steen : golfdruk op het talud
report 1994-11-01    
Author: Luth, H.R. · Waal, J.P. de
Keywords: dijkbekleding · dike lining · steenzettingen · stone pitchings · bermen · berms · golfbelasting · wave load · dijken · dikes · golfbrekers · breakwaters
[PDF]

14 Geulen in estuaria : 1-D modellering van evenwijdige geulen
report 1994-02-01    
Author: Allersma, E.
Keywords: geulen · channels · estuaria · estuaries
[PDF]

15 Stroomatlas Midden-Waal : afvoerpotentialen en diepte-gemiddelde stroomsnelheden
report 1994-11-01    
Author: Regeling, H.J.
Keywords: stroomsnelheidsverdeling · current velocity distribution · Waal
[PDF]

16 Time-averaged sediment transport phenomena in combined wave-current flows
report 1994-01-01    
Author: Ramadan, K.A.H. · Ribberink, J.S.
Keywords: sedimenttransportmodellen · sediment transport models · stroming door golven · wave induced flow · sedimenttransport door golven · wave induced sediment transport · experimenteel onderzoek · experimental research · verificatie · verification · beddingvormen · bed fo
[PDF] [PDF]

17 Taludbekledingen van gezette steen : vernieuwd Black-Box model
report 1994-04-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · steenzettingen · stone pitchings · stabiliteit · stability
[PDF]

18 Evaluatie modellering organische microverontreinigingen Schelde-estuarium: verbeterde toepassing van SAWES-IMPAQT
report 1994-08-01    
Author: Ouboter, M.R.L. · Eck, G.T.M. van
Keywords: Schelde · waterkwaliteitsmodellen · water quality models · organische verontreiniging · organic pollution · estuaria · estuaries · Zeeland
[PDF]

19 Gevoeligheidsonderzoek 3D-NOORDWIJKRAAI-model: variaties in roosterafstand, turbulentiemodel, bodemruwheid en windschuifspanning
report 1994-03-01    
Author: Kester, J.A.T.M. van · Uittenbogaard, R.E. · Stelling, G.S.
Keywords: numerieke roosters · numerical grids · turbulentiemodellen · turbulence models · windwrijving · wind friction · bodemruwheid · bed roughness · kustmodellen · coastal models · kustwateren · coastal waters · stromingsmodellen · flow models · Zuid-Holland
[PDF] [PDF]

20 North Sea estuaries as filters for contaminants
report 1994-10-01    
Author: Zwolsman, J.J.G.
Keywords: United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland · Nederland · Deutschland · Germany · North Sea · estuaria · estuaries · schadelijke stoffen · harmful matter · zware metalen · heavy metals · gechloreerde koolwaterstoffen · chlorohydrocarbons · aromatische koolwater
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 126 found. Next | Sort by date