· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 117 found. Next | Sort by date

1 Van Spelbepaler tot Medespeler: Een verkennend onderzoek naar het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat in de negentiende en twintigste eeuw
report 1996-01-01    
Author: Van Heezik, A. · Toussaint, B.
Keywords: Rijkswaterstaat · Aanbesteding · Contractvormen · Ontwerp
[PDF] [Abstract]

2 Modellering zandtransport zeereep: Windrichting, vegetatiegroei en seizoensvariatie
report 1996-11-01    
Author: Baas, A.C.W. · Arens, S.M. · Van Dijk, P.M. · Van Boxel, J.H.
Keywords: duinen · vegetatie · windtransport · aeolisch transport
[PDF] [Abstract]

3 De relatie tussen eisen aan loskorrelige steenmaterialen en ontwerpparameters: Informatie ten behoeve van waterbouwkundige constructies
report 1996-06-01    
Author: Laan, G.J.
Keywords: breuksteen · korrelverdeling · grading
[PDF] [Abstract]

4 Numerieke modellering van steenzettingen: Effecten in langsrichting van de dijk, met variatiestudies
report 1996-08-01    
Author: Frissen, C.M.
Keywords: steenzettingen · langsrichting · dijk
[PDF] [Abstract]

5 Randvoorwaarden voor golfperioden langs de Nederlandse kust
report 1996-07-01    
Author: Roskam, A.P. · Hoekema, J.
Keywords: golfrandvoorwaarden · golfperiode · extreme waarden · randvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

6 3D-numerieke modellering gedeeltelijk geopende Haringvlietsluizen: sluisformuleringen en testberekeningen voor implementatie in TRIWAQ KEPS02, fase 1
report 1996-02-01    
Author: Kester, J.A.T.M. van · Stelling, G.S.
Keywords: Haringvliet · numerieke modellen · numerical modelling · zoutwaterindringing · salt water intrusion · stoftransport · mass transport · coordinatenstelsels · coordinate systems
[PDF]

7 Upgrade van DSS-LIFE Westerschelde
report 1996-12-01    
Author: Ruijgh, E.F.W.
Keywords: computerprogramma's · software
[PDF]

8 Hamiltonian formulation of water waves, part 3 : high-order description, wave breaking formulation, and numerical implementations
report 1996-10-01    
Author: Dingemans, M.W. · Otta, A.K.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · golfmodellen · wave models
[PDF]

9 Yearly averaged sediment transport along the Dutch shore: upgrading of UNIBEST-TC
report 1996-03-01    
Author: Ribberink, J.S.
Keywords: sedimenttransportmodellen · sediment transport models · kustmorfologie · coastal morphology
[PDF] [PDF]

10 Toepassing van DBS op het Volkerak Zoommeer
report 1996-04-01    
Author: Michielsen, B.F.
Keywords: Volkerak · Zoommeer · modelijking · model calibration · eutrofiering · eutrophication · nutrienten · nutrients · zooplankton · zooplankton
[PDF]

11 Gedragsmodel SCOPE : opzet en uitwerking van een gedragsmodel voor het beheer van de zandige kust
report 1996-01-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: duinafslag · dune erosion · kustbeheer · coastal zone management
[PDF]

12 Toepassing KSENOS-TOX voor WSV*ANALYSE
report 1996-03-01    
Author: Boon, J.G.
Keywords: computerprogramma's · software
[PDF]

13 3D-effecten : formulering pragmatisch balansmodel
report 1996-06-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: duinafslag · dune erosion · waterbouwkundige constructies · hydraulic structures · modellen · models
[PDF]

14 Verkenning genetische algorithmen, een hulpmiddel bij de inrichting van een Rijntak
report 1996-11-01    
Author: Goossens, J.G.C.M. · Boogaard, H.F.P. van den
Keywords: Waal · optimalisering · optimization
[PDF]

15 Kustlocatie: morfologische berekeningen
report 1996-12-01    
Author: Bosboom, J. · Aarninkhof, S.G.J. · Roelvink, J.A. · Walstra, D.J.R.
Keywords: kustmorfologie · coastal morphology · hydrodynamica · hydrodynamics · morfodynamica · morphodynamics · numerieke modellen · numerical modelling
[PDF]

16 Bresgroei - deel III : 2DH/3D ontwikkeling initiële bres: verslag modelonderzoek Scheldebak en nadere formulering breedtegroei-module
report 1996-06-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: modelonderzoek · modelling · dijkbeschadiging · dike damage · uitstroming · outflow · inundatie · inundation
[PDF]

17 Azov Sea DSS: evaluation and application
report 1996-12-01    
Author: Balfoort, H.W.
Keywords: Black Sea · waterkwaliteit · water quality · hydrodynamica · hydrodynamics
[PDF]

18 Hydraulische ruwheid van gras
report 1996-11-01    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: hydraulische ruwheid · hydraulic roughness · gras · grass · uiterwaarden · floodplains
[PDF]

19 Het implementeren in TRIWAQ van een 3D barrierformulering voor gedeeltelijk geopende sluizen
report 1996-04-01    
Author: Goede, E.D. de
Keywords: stromingsmodellen · flow models · sluizen · sluices · Haringvliet · turbulentiemodellen · turbulence models · zoutwaterindringing · salt water intrusion
[PDF]

20 Mobiliteit verontreinigingen : systeemanalyse voor herinrichtingen, fase 1: verkenning voor zware metalen en arseen
report 1996-12-01    
Author: Wijdeveld, A.J. · Smits, J.G.C.
Keywords: zware metalen · heavy metals · grondwater · groundwater · modellen · models · chemie · chemistry · literatuuronderzoek · literature searching
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 117 found. Next | Sort by date