· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date

1 Kleobs - Kleine obstakels: Toetsingsprogramma voor kleine ingrepen in het winterbed
report 2001-10-03    
Author: Van Heereveld, M.A.
Keywords: Kleine obstakels · Toetsingsprogramma · Kleine ingrepen · Winterbed
[PDF]

2 The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling, final report
report 2001-01-01    
Author: De Rouck, J. · Boone, C. · Van de Walle, B.
Keywords: wave overtopping · run-up · scale effects · breakwaters
[PDF] [Abstract]

3 Wellenüberlaufströmung bei Seedeichen - Experimentelle und theoretische Untersuchungen
report 2001-02-01    
Author: Schüttrumpf, H.F.R.
Contributor: Oumeraci, H. · Helmig, R.
Keywords: wave overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

4 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

5 Coastal Dune Management: A Manual of Coastal Dune Management and Rehabilitation Techniques
report 2001-01-01    
Author: Kidd, R.
Keywords: dunes · coastal zone management · dune management · beach nourishment
[PDF] [Abstract]

6 Schade door muskusratten in de provincie Fryslân
report 2001-03-01    
Author: Bosma, N.
Keywords: Muskusrat
[PDF] [Abstract]

7 Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
report 2001-12-01    
Author: Van Ruiten, L.H.A.M.
Contributor: Broers, J.W.
Keywords: secundaire grondstoffen · slakken · hergebruik · recycling
[PDF] [Abstract]

8 World-wide sand bypassing systems: Data report
report 2001-08-01    
Author: Boswood, P.K. · Murray, R.J.
Keywords: sand bypassing · artificial beach nourishment · bypass
[PDF] [Abstract]

9 Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea
report 2001-03-01    
Author: De Brouwer, J. · Crosato, A. · Dankers, N. · Van Duin, W. · Herman, P.M.J. · Van Raaphorst, W. · Stive, M.J.F. · Talmon, A.M. · Verbeek, H. · De Vries, M.B. · Van der Wegen, M. · Winterwerp, J.C.
Keywords: Delta · Eco morphology
[PDF] [Abstract]

10 Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas
report 2001-10-01    
Author: Van de Langemheen, W. · Berger, H.E.J.
Keywords: afvoer · riverafvoer · Rijn · Maas · hydraulische randvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

11 Inventarisatie van bouwstenen en gereedschap voor een natuurstreefbeeld van de Nederlandse Rijntakken
report 2001-01-01    
Author: Lee, G.E.M. van der · Klijn, F. · Duel, H.
Keywords: natuurbeheer · nature management · natuurontwikkeling · nature development · stroomgebieden · river basins · Rijn · Rhein
[PDF]

12 Calibratie van een oeverafslagmodel voor de Zandmaas
report 2001-11-01    
Author: Stolker, C · Verheij, H.J.
Keywords: modelijking · model calibration · oeverbescherming · bank protection · oevererosie · bank erosion · Maas · Meuse
[PDF]

13 Kustlijn detectie uit Argus videobeelden : gebruikershandleiding Intertidal Beach Mapper
report 2001-09-01    
Author: Aarninkhof, S.G.J. · Nipius, L.
Keywords: beeldverwerking · image processing · meetsystemen · monitoring systems · kustlijn · coastline · waterstanden · water levels · kustlijnontwikkeling · coastline development
[PDF]

14 Ruimtelijke informatie maatregelen in het Benedenrivierengebied
report 2001-11-01    
Author: Ellen, W. van
Keywords: ruimtelijke ordening · spatial planning · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · benedenrivieren · lowland rivers
[PDF]

15 Morfologische berekeningen Zandmaas Scope 2000 met gegradeerd sediment
report 2001-05-01    
Author: Sloff, C.J.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · Maas · Meuse · gevoeligheidsanalyse · sensitivity analysis · modelijking · model calibration
[PDF]

16 ESTMORF-model voor de Westerschelde inclusief de monding : verbetering software en uitbreiding ; calibratie model
report 2001-09-01    
Author: Wang, Z.B. · Helvert, M.A.G. van
Keywords: Westerschelde · estuaria · estuaries · getijdewateren · tidal waters · estuariene morfologie · estuarine morphology · modelijking · model calibration
[PDF]

17 Trendanalyse zwevend stof in Eems estuarium in relatie tot aanslibbing haven Delfzijl
report 2001-12-01    
Author: Merckelbach, L.M. · Eysink, W.D.
Keywords: zwevende stoffen · suspended matter · aanslibbing · siltation · Eems · Dollard
[PDF]

18 Benchmarking database for Unibest-TC and DELFT3D-MOR (part II)
report 2001-11-01    
Author: Walstra, D.J.R.
Keywords: validatie · validation · morfodynamische modellen · morphodynamic models · gegevensbestanden · databases
[PDF]

19 Guidelines on the selection of CZM tools: illustrated by applications to CZM problems on straight sandy coasta, and on irregular coasts
report 2001-05-01    
Author: Koningsveld, M. van
Keywords: kustbeheer · coastal zone management · Noord-Holland · United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland
[PDF]

20 Handleiding AUTO-KIMONO
report 2001-11-01    
Author: Icke, J
Keywords: computerprogramma's · software · meetsystemen · monitoring systems
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date