· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 118 found. Next | Sort by date

1 Kleobs - Kleine obstakels: Toetsingsprogramma voor kleine ingrepen in het winterbed
report 2001-10-03    
Author: Van Heereveld, M.A.
Keywords: Kleine obstakels · Toetsingsprogramma · Kleine ingrepen · Winterbed
[PDF]

2 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

3 Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea
report 2001-03-01    
Author: De Brouwer, J. · Crosato, A. · Dankers, N. · Van Duin, W. · Herman, P.M.J. · Van Raaphorst, W. · Stive, M.J.F. · Talmon, A.M. · Verbeek, H. · De Vries, M.B. · Van der Wegen, M. · Winterwerp, J.C.
Keywords: Delta · Eco morphology
[PDF] [Abstract]

4 Coastal Dune Management: A Manual of Coastal Dune Management and Rehabilitation Techniques
report 2001-01-01    
Author: Kidd, R.
Keywords: dunes · coastal zone management · dune management · beach nourishment
[PDF] [Abstract]

5 Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
report 2001-12-01    
Author: Van Ruiten, L.H.A.M.
Contributor: Broers, J.W.
Keywords: secundaire grondstoffen · slakken · hergebruik · recycling
[PDF] [Abstract]

6 Schade door muskusratten in de provincie Fryslân
report 2001-03-01    
Author: Bosma, N.
Keywords: Muskusrat
[PDF] [Abstract]

7 World-wide sand bypassing systems: Data report
report 2001-08-01    
Author: Boswood, P.K. · Murray, R.J.
Keywords: sand bypassing · artificial beach nourishment · bypass
[PDF] [Abstract]

8 Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas
report 2001-10-01    
Author: Van de Langemheen, W. · Berger, H.E.J.
Keywords: afvoer · riverafvoer · Rijn · Maas · hydraulische randvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

9 FloRIJN 2000: verlenging van de zichttijd van hoogwatervoorspellingen voor de Rijn in Nederland tot drie dagen
report 2001-10-01    
Author: Sprokkereef, E.
Keywords: Rijn · afvoer · hoogwatervoorspelling · riverwaterstand
[PDF] [Abstract]

10 Digital bathymetry of the Northwest European Shelf : needs and benefits
report 2001-06-01    
Author: Gerritsen, H.
Keywords: hydrografisch onderzoek · hydrographic surveying · dieptemeting · depth measurement
[PDF]

11 Vergelijking van bestaande lange-termijn morfologische modellen : mogelijkheden en beperkingen in gebruik en visie op ontwikkeling lange-termijn modellering
report 2001-01-01    
Author: Eysink, W.D. · Walstra, D.J.R. · Stive, M.J.F.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · kustmodellen · coastal models · kustmorfologie · coastal morphology · kustlijnontwikkeling · coastline development
[PDF]

12 Voortschrijdend Onderzoek Programma: voorstel voor generiek kustonderzoek 2001 (definitief plan)
report 2001-01-01    
Author: Rijn, L.C. van · Dunsbergen, D.W.
Keywords: kustonderzoek · coastal research
[PDF]

13 Approximation formulae for sand transport by currents and waves and implementation in DELFT-MOR
report 2001-10-01    
Author: Rijn, L.C. van · Roelvink, J.A. · Horst, W. ter
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · zandtransportformules · sand transport formulae · zandtransport · sand transport · sedimenttransportprocessen · sediment transport processes · bodemtransport · bedload transport
[PDF]

14 Doorlatendheidsmetingen steenzettingen
report 2001-11-01    
Author: Kuiper, C. · Klein Breteler, M.
Keywords: doorlatendheid · permeability · steenzettingen · stone pitchings
[PDF]

15 Landelijk model voor hoogwaterberekeningen
report 2001-07-01    
Author: Gils, J.A.G. van · Vermeer, K.
Keywords: veiligheid · safety · hoogwaterberekening · flood routing
[PDF]

16 Morfologische studie BOS Baggeren met Delft2D-Rivieren: verslag parallelstudie
report 2001-10-01    
Author: Sloff, C.J.
Keywords: geomorfologische modellen · geomorphological models · onderhoudsbaggerwerken · maintenance dredging
[PDF]

17 Onderzoek naar effectiviteit van noodoverloopgebieden: berekeningen met SOBEK-NL model voor Rijntakken
report 2001-12-01    
Author: Crebas, J.
Keywords: noodoverloopgebieden · emergency flood storage areas · overstromingen · floods · Rijn · Rhein
[PDF]

18 Methodological approach to model development for Unibest TC
report 2001-11-01    
Author: Walstra, D.J.R. · Koningsveld, M. van · Aarninkhof, S.G.J. · Ruessink, B.G.
Keywords: validatie · validation · morfodynamische modellen · morphodynamic models · kustmodellen · coastal models · kustlijnontwikkeling · coastline development
[PDF] [PDF]

19 De veiligheid van Nederland in kaart : inventariseren en inbouwen van hydraulische randvoorwaarden in PC-Ring, fase 1: inventarisatie belastingmodellen en gegevensverzameling
report 2001-10-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Lammers, I. · Thonus, B. · Heijer, F. den
Keywords: computerprogramma's · software · veiligheid · safety · overstromingen · floods · waterkeringen · flood protection works · Nederland
[PDF]

20 Verplaatsingsmetingen tijdens trekproeven op ingegoten basalt
report 2001-11-01    
Author: Kuiper, C.
Keywords: basalt · basalt · steenzettingen · stone pitchings · stabiliteit · stability
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 118 found. Next | Sort by date