· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date

1 Slibsedimentatie in noodoverloop- en retentiegebieden
report 2002-08-01    
Author: Asselman, N.E.M.
Keywords: slib · mud · slibtransport · mud transport · sedimentatie · sedimentation · waterretentie · water retention · Rijn · Rhein
[PDF]

2 Anticiperend onderzoek kribben : rekenen rondom kribben met HLES
report 2002-02-01    
Author: Schijndel, S.A.H. van · Jagers, H.R.A.
Keywords: kribben · groynes · schaalmodellen · scale models
[PDF]

3 Habitatinstrument: technisch ontwerp
report 2002-12-01    
Author: Brinkman, R. · Gijsbers, P.J.A. · Haasnoot, M. · Kappel, R.R. van · Lee, G.E.M. van der
Keywords: habitats · habitats · programma-ontwerp · software design
[PDF]

4 Spankrachtstudie, deelrapport 1 : kader hydraulische analyse bovenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: zeespiegelrijzing · sea level rise · hydraulische ruwheid · hydraulic roughness · bovenrivieren · upper rivers · rivierafvoer · discharge · Rijn · Rhein · Maas · Meuse
[PDF]

5 SOBEK landelijk waterkwaliteitsmodel
report 2002-12-01    
Author: Kuin, A.A.
Keywords: waterkwaliteitsmodellen · water quality models · koelwaterlozing · cooling water discharge · warmtetransport · heat transport
[PDF]

6 Eenvoudige toetsmethode voor havendammen
report 2002-07-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: havendammen · jetties · dijkbekleding · dike lining · stabiliteit · stability
[PDF]

7 Alternative dumping sites in the Ems-Dollard estuary: model study
report 2002-11-01    
Author: Boon, J.G · Dardengo, L. · Kernkamp, H.W.J.
Keywords: Eems · Dollard · sedimentatie · sedimentation · modelonderzoek · modelling · sedimenttransport · sediment transport · baggerspeciedepots · dredge spoil disposal sites
[PDF]

8 WBKI steenbestortingen 2002 - Proefproject nieuwe spuisluizen Afsluitdijk : afstemming methodiek / CFX modelbouw
report 2002-11-01    
Author: Jongeling, T.H.G · Jagers, H.R.A.
Keywords: stromingsdruk · hydrodynamic pressure · turbulentiemodellen · turbulence models · stabiliteit · stability
[PDF]

9 Laser altimetry and hydraulic roughness of vegetation: further studies using ground truth
report 2002-08-01    
Author: Asselman, N.E.M
Keywords: begroeiingsruwheid · vegetation roughness · uiterwaarden · floodplains · meting · measurement
[PDF]

10 Analyse van doorlatendheidsmetingen van steenzettingen
report 2002-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: doorlatendheid · permeability · steenzettingen · stone pitchings
[PDF]

11 Evaluation of nourishments at Egmond with Argus video monitoring and Delft3D-MOR
report 2002-07-01    
Author: Nipius, L.J.
Keywords: zandtransportmeting · sand transport measurement · beeldverwerking · image processing · zandtransport · sand transport · zandsuppletie · sand nourishment · kustmorfologie · coastal morphology
[PDF]

12 Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding
report 2002-03-01    
Author: Jeuken, C. · Ruessink, G. · Wang, Z.B.
Keywords: Westerschelde · estuaria · estuaries · estuariene morfologie · estuarine morphology · baggerwerken · dredging works · zandwinning · sand dredging · vaargeulen · navigation channels
[PDF]

13 Hydromorfologische effecten van kribaanpassingen in de bocht van Maassluis: project Kribben ZH
report 2002-11-01    
Author: Crosato, A · Kuijper, C.
Keywords: sedimenttransport · sediment transport · riviermorfologie · river morphology · kribben · groynes · Nieuwe Waterweg · Zuid-Holland
[PDF]

14 Dijkdoorbraakprocessen
report 2002-03-31    
Author: Calle, E.O.F.
Keywords: dijk · waterkering · doorbraakproces · bezwijkmechanisme · waterbouwkunde
[PDF] [Abstract]

15 Emissie beperkende maatregelen munitiestort Oosterschelde
report 2002-02-01    
Author: Wijdeveld, A.J. · Rooij, N.M. de · Kesteren, W.G.M. van
Keywords: aardwetenschappen · earth sciences · afbreekbaarheid · degradability · emissies · emissions · geochemie · geochemistry · grondwater · groundwater · oppervlaktewater · surface water · organische stoffen · organic matter · sedimentsamenstelling · sediment composition · sta
[PDF]

16 Documentatie STEENTOETS versie 3.30
report 2002-01-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · golven · waves · filters · afschuiving · shear
[PDF]

17 Gevoelens bij aanwijzen en gebruik van retentiegebieden en groene rivieren
report 2002-03-01    
Author: Baan, P.J.A. · Rabou, J.P.
Keywords: hoogwaters · floods · overstromingen · floods · waterretentie · water retention · rivieren · rivers
[PDF]

18 Rekenhart van ANAMOS
report 2002-11-01    
Author: Klein Breteler, M
Keywords: rekenmodellen · computational models · steenzettingen · stone pitchings
[PDF]

19 Ingegoten steenzettingen
report 2002-07-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · golfklappen · wave slamming
[PDF]

20 ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002 : baggeren en storten in de monding, fase 1
report 2002-06-01    
Author: Helvert, M.A.G. van
Keywords: estuariene morfologie · estuarine morphology · Westerschelde · onderhoudsbaggerwerken · maintenance dredging · kusterosie · coastal erosion
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date