· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date

1 Classificatie en kenmerken van de Europese vloot en de actieve vloot in Nederland
report 2002-12-01    
Author: Roelse, K. · Dofferhoff, N.J.P. · Westdijk, C.V.J.
Keywords: binnenvaart · vlootsamenstelling · Scheepvaart · CEMT
[PDF] [Abstract]

2 Technisch rapport Asfalt voor Waterkeren
report 2002-11-01    
Author: De Looff, A.K. · Versluis, A. · Montauban, C.C.
Keywords: revetment · asphalt · asfalt · dijkbekleding · waterkering
[PDF] [Abstract]

3 Invloedsfactoren voor de ruwheid van toplagen bij golfoploop en overslag
report 2002-09-01    
Author: Van der Meer, J.
Contributor: Venema, J.E.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · wave runup · wave overtopping · ruwheid · roughness
[PDF] [Abstract]

4 Technical report wave run-up and wave overtopping at dikes
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: wave run-up · wave overtopping
[PDF] [Abstract]

5 Quantification of Biogeomorphological Variables for Dutch Tidal Systems
report 2002-04-01    
Author: Crosato, A. · Tanczos, I. · De Vries, M. · Wang, Z.B.
Keywords: estuary · geomorphology · morphodynamics
[PDF]

6 Design of vertical breakwaters
report 2002-07-01    
Author: Takahashi, S.
Keywords: breakwaters · vertical wall · caisson
[PDF] [Abstract]

7 Leidraad Zandige Kust
report 2002-12-01    
Author: Den Heijer, F.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen · duinen · zandige kust · duinafslag · duingebied
[PDF] [Abstract]

8 Verslag van de stormvloed van 27 en 28 oktober 2002
report 2002-10-17    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

9 Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W. .
Keywords: golfoploop · golfoverslag · dijken · run-up · overtopping · levee · dike
[PDF] [Abstract]

10 The behaviour of fines released due to dredging: A literature review
report 2002-01-01    
Author: Dankers, P.J.T.
Keywords: dredging · dumping · dredge plumes · fines
[PDF] [Abstract]

11 Sand ripples in irregular and changing wave conditions: a review of laboratory and field studies
report 2002-12-01    
Author: Doucette, J.S. · O'Donoghue, T.
Keywords: sand ripples · sand waves · bed forms
[PDF] [Abstract]

12 Sediment dynamics on the shoreface and upper continental shelf: a review
report 2002-10-31    
Author: Kleinhans, M.G.
Keywords: sediment transport · continental shelf · bedforms
[PDF] [Abstract]

13 Hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen
report 2002-02-21    
Author: Anonymus, A.
Keywords: boundary conditions · waterstanden · golfhoogte · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

14 Analyse van doorlatendheidsmetingen van steenzettingen
report 2002-11-18    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · doorlatendheid · permeabiliteit · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

15 Overwegingen bij de inzet van retentiegebieden
report 2002-09-01    
Author: Diermanse, F.L.M
Keywords: retentiegebieden · detention reservoirs · afvoercapaciteit · discharge capacity
[PDF]

16 Dijkdoorbraakprocessen
report 2002-03-31    
Author: Calle, E.O.F.
Keywords: dijk · waterkering · doorbraakproces · bezwijkmechanisme · waterbouwkunde
[PDF] [Abstract]

17 Innovatieve kribben met palenrijen: flankerende berekeningen met Delft3D in combinatie met HLES
report 2002-06-01    
Author: Flokstra, C · Schijndel, S.A.H. van
Keywords: driedimensionale modellen · three-dimensional models · kribben · groynes · hydrodynamica · hydrodynamics
[PDF]

18 Spankrachtstudie, deelrapport 5 : kosten en overige effecten van maatregelen in boven- en benedenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · bovenrivieren · upper rivers · benedenrivieren · lowland rivers
[PDF]

19 Invloed van aardbevingen op overstromingsrisico's
report 2002-12-01    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: aardbevingen · earthquakes · overstromingen · floods · hoogwaters · floods · waterkeringen · flood protection works
[PDF]

20 Spankrachtstudie, deelrapport 3 : hydraulische effecten van maatregelen bovenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: dijkverlegging · dike diversion · waterstanden · water levels · bovenrivieren · upper rivers · retentiegebieden · detention reservoirs · kribben · groynes · Boven Rijn · Waal · IJssel · Maas · Meuse
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date