· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 149 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport Asfalt voor Waterkeren
report 2002-11-01    
Author: De Looff, A.K. · Versluis, A. · Montauban, C.C.
Keywords: revetment · asphalt · asfalt · dijkbekleding · waterkering
[PDF] [Abstract]

2 Invloedsfactoren voor de ruwheid van toplagen bij golfoploop en overslag
report 2002-09-01    
Author: Van der Meer, J.
Contributor: Venema, J.E.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · wave runup · wave overtopping · ruwheid · roughness
[PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W. .
Keywords: golfoploop · golfoverslag · dijken · run-up · overtopping · levee · dike
[PDF] [Abstract]

4 Emissie beperkende maatregelen munitiestort Oosterschelde
report 2002-02-01    
Author: Wijdeveld, A.J. · Rooij, N.M. de · Kesteren, W.G.M. van
Keywords: aardwetenschappen · earth sciences · afbreekbaarheid · degradability · emissies · emissions · geochemie · geochemistry · grondwater · groundwater · oppervlaktewater · surface water · organische stoffen · organic matter · sedimentsamenstelling · sediment composition · sta
[PDF]

5 Gevoelens bij aanwijzen en gebruik van retentiegebieden en groene rivieren
report 2002-03-01    
Author: Baan, P.J.A. · Rabou, J.P.
Keywords: hoogwaters · floods · overstromingen · floods · waterretentie · water retention · rivieren · rivers
[PDF]

6 Rekenhart van ANAMOS
report 2002-11-01    
Author: Klein Breteler, M
Keywords: rekenmodellen · computational models · steenzettingen · stone pitchings
[PDF]

7 Documentatie STEENTOETS versie 3.30
report 2002-01-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · golven · waves · filters · afschuiving · shear
[PDF]

8 Ingegoten steenzettingen
report 2002-07-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · golfklappen · wave slamming
[PDF]

9 ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002 : baggeren en storten in de monding, fase 1
report 2002-06-01    
Author: Helvert, M.A.G. van
Keywords: estuariene morfologie · estuarine morphology · Westerschelde · onderhoudsbaggerwerken · maintenance dredging · kusterosie · coastal erosion
[PDF]

10 Overwegingen bij de inzet van retentiegebieden
report 2002-09-01    
Author: Diermanse, F.L.M
Keywords: retentiegebieden · detention reservoirs · afvoercapaciteit · discharge capacity
[PDF]

11 Spankrachtstudie, deelrapport 7 : overige onderwerpen bovenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: riviermorfologie · river morphology · bovenrivieren · upper rivers · afvoercapaciteit · discharge capacity · waterberging · water storage · Rijn · Rhein · Waal · IJssel · Maas · Meuse
[PDF]

12 Schatting bodemligging brandingszone uit Argus beelden
report 2002-11-01    
Author: Aarninkhof, S.G.J. · Kessel, T. van
Keywords: beeldverwerking · image processing · morfodynamische modellen · morphodynamic models · bodemligging · bed level · brandingszone · surf zone · kustlijnontwikkeling · coastline development
[PDF]

13 Morfologische module BOS baggeren: fase 2
report 2002-11-01    
Author: Sloff, C.J. · Ververs, M.
Keywords: riviermorfologie · river morphology · beslissingsondersteunende systemen (BOS) · decision support systems (DSS) · onderhoudsbaggerwerken · maintenance dredging
[PDF]

14 Effecten van klimaatverandering op ecotopen van rijkswateren
report 2002-06-01    
Author: Haasnoot, M. · Ververs, M. · Duel, H.
Keywords: klimaatverandering · climatic change · ecotopen · ecotopes · rijkswateren · national waters
[PDF]

15 ESTMORF Westerscheldeberekeningen 2002 : fase 2
report 2002-08-01    
Author: Helvert, M.A.G. van · Wang, Z.B.
Keywords: Westerschelde · estuariene morfologie · estuarine morphology · morfodynamische modellen · morphodynamic models
[PDF]

16 SWAN fysica plus: project HR-ontwikkeling
report 2002-09-01    
Author: Groenweg, J.
Keywords: golfvoorspelling · wave forecasting · golfinteractie · wave interaction · golfonderzoek · wave research · golfhoogte · wave height · golflengte · wave length
[PDF] [PDF]

17 Spankrachtstudie, deelrapport 10 : rekeninstrumenten voor het Benedenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: maatgevend hoogwater · design water level · rekenmodellen · computational models · hoogwaterbeveiliging · flood protection · benedenrivieren · lowland rivers
[PDF]

18 Measurement campaign Wadden Sea, module What to measure?
report 2002-10-01    
Author: Groeneweg, J. · Dongeren, A.R. van
Keywords: veldmeting · field measurement · meetstations · monitoring stations · golfspectra · wave spectra · golfmodellen · wave models · Waddenzee
[PDF]

19 Conceptueel kader voor natuurdoelstellingen in het rivierbeheer : eindrapport
report 2002-07-01    
Author: Lee, G.E.M. van der · Geilen, N. · Duel, H. · Penning, W.E.
Keywords: ecologie · ecology · natuur · nature · biodiversiteit · biodiversity
[PDF]

20 Spankrachtstudie, deelrapport 2 : kader hydraulische analyses voor het Benedenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: rivieronderzoek · fluvial research · rivierverruiming · riverbed widening · hydraulische randvoorwaarden · hydraulic boundary conditions · rivierafvoer · discharge · Rijn · Rhein · Maas · Meuse · benedenrivieren · lowland rivers
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 149 found. Next | Sort by date