· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 143 found. Next | Sort by date

1 Invloedsfactoren voor de ruwheid van toplagen bij golfoploop en overslag
report 2002-09-01    
Author: Van der Meer, J.
Contributor: Venema, J.E.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · wave runup · wave overtopping · ruwheid · roughness
[PDF] [Abstract]

2 Classificatie en kenmerken van de Europese vloot en de actieve vloot in Nederland
report 2002-12-01    
Author: Roelse, K. · Dofferhoff, N.J.P. · Westdijk, C.V.J.
Keywords: binnenvaart · vlootsamenstelling · Scheepvaart · CEMT
[PDF] [Abstract]

3 Leidraad Zandige Kust
report 2002-12-01    
Author: Den Heijer, F.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen · duinen · zandige kust · duinafslag · duingebied
[PDF] [Abstract]

4 Verslag van de stormvloed van 27 en 28 oktober 2002
report 2002-10-17    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

5 Technical report wave run-up and wave overtopping at dikes
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: wave run-up · wave overtopping
[PDF] [Abstract]

6 Quantification of Biogeomorphological Variables for Dutch Tidal Systems
report 2002-04-01    
Author: Crosato, A. · Tanczos, I. · De Vries, M. · Wang, Z.B.
Keywords: estuary · geomorphology · morphodynamics
[PDF]

7 Hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen
report 2002-02-21    
Author: Anonymus, A.
Keywords: boundary conditions · waterstanden · golfhoogte · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

8 The behaviour of fines released due to dredging: A literature review
report 2002-01-01    
Author: Dankers, P.J.T.
Keywords: dredging · dumping · dredge plumes · fines
[PDF] [Abstract]

9 Sand ripples in irregular and changing wave conditions: a review of laboratory and field studies
report 2002-12-01    
Author: Doucette, J.S. · O'Donoghue, T.
Keywords: sand ripples · sand waves · bed forms
[PDF] [Abstract]

10 Sediment dynamics on the shoreface and upper continental shelf: a review
report 2002-10-31    
Author: Kleinhans, M.G.
Keywords: sediment transport · continental shelf · bedforms
[PDF] [Abstract]

11 Spankrachtstudie, deelrapport 9 : blokkendoos spankrachtstudie
report 2002-04-01    
Keywords: waterstanden · water levels · benedenrivieren · lowland rivers · Rijn · Rhein · Waal · IJssel · Maas · Meuse
[PDF]

12 Spankrachtstudie, deelrapport 3 : hydraulische effecten van maatregelen bovenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: dijkverlegging · dike diversion · waterstanden · water levels · bovenrivieren · upper rivers · retentiegebieden · detention reservoirs · kribben · groynes · Boven Rijn · Waal · IJssel · Maas · Meuse
[PDF]

13 Verplaatsingsmetingen tijdens inpompproef bij Kruiningen
report 2002-01-01    
Author: Nienhuis, L.E.A · Klein Breteler, M.
Keywords: Zeeland · pompproeven · pumping tests · buitenmeting · field measurement
[PDF]

14 Opstelling voor meting hoogwaterpeil
report 2002-10-01    
Author: Jongeling, T.H.G · Blok, B.W.G.
Keywords: waterstandmeting · water level measurement · stroming · flow · golven · waves · golfdemping · wave damping · bemonstering · sampling · rivieren · rivers
[PDF]

15 Voortschrijdend onderzoek programma : voorstel voor generiek kustonderzoek 2002
report 2002-02-01    
Author: Rijn, L.C. van · Dunsbergen, D.W.
Keywords: kustonderzoek · coastal research · samenwerking · cooperation · morfodynamische modellen · morphodynamic models
[PDF]

16 Improvement of Danube delta model
report 2002-12-01    
Author: Hooijer, A. · Bakkum, R.C.J.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · hydrodynamica · hydrodynamics · waterkwaliteit · water quality · estuaria · estuaries · Donau · Danube River
[PDF]

17 Invloed van een berm op de stroomsnelheden op het bovenbeloop
report 2002-01-01    
Author: Kuiper, C. · Klein Breteler, M.
Keywords: bermen · berms · golfoploop · wave runup
[PDF]

18 Slibsedimentatie in noodoverloop- en retentiegebieden
report 2002-08-01    
Author: Asselman, N.E.M.
Keywords: slib · mud · slibtransport · mud transport · sedimentatie · sedimentation · waterretentie · water retention · Rijn · Rhein
[PDF]

19 Anticiperend onderzoek kribben : rekenen rondom kribben met HLES
report 2002-02-01    
Author: Schijndel, S.A.H. van · Jagers, H.R.A.
Keywords: kribben · groynes · schaalmodellen · scale models
[PDF]

20 Morfologisch model Westerschelde : verkennende studie naar operationalisering
report 2002-01-01    
Author: Winterwerp, J.C. · Kuijper, C.
Keywords: estuariene morfologie · estuarine morphology · modellen · models · Westerschelde
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 143 found. Next | Sort by date