· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date

1 Leidraad Zandige Kust
report 2002-12-01    
Author: Den Heijer, F.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen · duinen · zandige kust · duinafslag · duingebied
[PDF] [Abstract]

2 Verslag van de stormvloed van 27 en 28 oktober 2002
report 2002-10-17    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

3 Dijkdoorbraakprocessen
report 2002-03-31    
Author: Calle, E.O.F.
Keywords: dijk · waterkering · doorbraakproces · bezwijkmechanisme · waterbouwkunde
[PDF] [Abstract]

4 Analyse van doorlatendheidsmetingen van steenzettingen
report 2002-11-18    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · doorlatendheid · permeabiliteit · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

5 Emissie beperkende maatregelen munitiestort Oosterschelde
report 2002-02-01    
Author: Wijdeveld, A.J. · Rooij, N.M. de · Kesteren, W.G.M. van
Keywords: aardwetenschappen · earth sciences · afbreekbaarheid · degradability · emissies · emissions · geochemie · geochemistry · grondwater · groundwater · oppervlaktewater · surface water · organische stoffen · organic matter · sedimentsamenstelling · sediment composition · sta
[PDF]

6 Gevoelens bij aanwijzen en gebruik van retentiegebieden en groene rivieren
report 2002-03-01    
Author: Baan, P.J.A. · Rabou, J.P.
Keywords: hoogwaters · floods · overstromingen · floods · waterretentie · water retention · rivieren · rivers
[PDF]

7 Rekenhart van ANAMOS
report 2002-11-01    
Author: Klein Breteler, M
Keywords: rekenmodellen · computational models · steenzettingen · stone pitchings
[PDF]

8 Documentatie STEENTOETS versie 3.30
report 2002-01-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · golven · waves · filters · afschuiving · shear
[PDF]

9 Ingegoten steenzettingen
report 2002-07-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · golfklappen · wave slamming
[PDF]

10 ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002 : baggeren en storten in de monding, fase 1
report 2002-06-01    
Author: Helvert, M.A.G. van
Keywords: estuariene morfologie · estuarine morphology · Westerschelde · onderhoudsbaggerwerken · maintenance dredging · kusterosie · coastal erosion
[PDF]

11 Overwegingen bij de inzet van retentiegebieden
report 2002-09-01    
Author: Diermanse, F.L.M
Keywords: retentiegebieden · detention reservoirs · afvoercapaciteit · discharge capacity
[PDF]

12 Spankrachtstudie, deelrapport 7 : overige onderwerpen bovenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: riviermorfologie · river morphology · bovenrivieren · upper rivers · afvoercapaciteit · discharge capacity · waterberging · water storage · Rijn · Rhein · Waal · IJssel · Maas · Meuse
[PDF]

13 Schatting bodemligging brandingszone uit Argus beelden
report 2002-11-01    
Author: Aarninkhof, S.G.J. · Kessel, T. van
Keywords: beeldverwerking · image processing · morfodynamische modellen · morphodynamic models · bodemligging · bed level · brandingszone · surf zone · kustlijnontwikkeling · coastline development
[PDF]

14 Spankrachtstudie, deelrapport 9 : blokkendoos spankrachtstudie
report 2002-04-01    
Keywords: waterstanden · water levels · benedenrivieren · lowland rivers · Rijn · Rhein · Waal · IJssel · Maas · Meuse
[PDF]

15 Spankrachtstudie, deelrapport 3 : hydraulische effecten van maatregelen bovenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: dijkverlegging · dike diversion · waterstanden · water levels · bovenrivieren · upper rivers · retentiegebieden · detention reservoirs · kribben · groynes · Boven Rijn · Waal · IJssel · Maas · Meuse
[PDF]

16 Verplaatsingsmetingen tijdens inpompproef bij Kruiningen
report 2002-01-01    
Author: Nienhuis, L.E.A · Klein Breteler, M.
Keywords: Zeeland · pompproeven · pumping tests · buitenmeting · field measurement
[PDF]

17 Opstelling voor meting hoogwaterpeil
report 2002-10-01    
Author: Jongeling, T.H.G · Blok, B.W.G.
Keywords: waterstandmeting · water level measurement · stroming · flow · golven · waves · golfdemping · wave damping · bemonstering · sampling · rivieren · rivers
[PDF]

18 Voortschrijdend onderzoek programma : voorstel voor generiek kustonderzoek 2002
report 2002-02-01    
Author: Rijn, L.C. van · Dunsbergen, D.W.
Keywords: kustonderzoek · coastal research · samenwerking · cooperation · morfodynamische modellen · morphodynamic models
[PDF]

19 Morfologisch model Westerschelde : verkennende studie naar operationalisering
report 2002-01-01    
Author: Winterwerp, J.C. · Kuijper, C.
Keywords: estuariene morfologie · estuarine morphology · modellen · models · Westerschelde
[PDF]

20 Improvement of Danube delta model
report 2002-12-01    
Author: Hooijer, A. · Bakkum, R.C.J.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · hydrodynamica · hydrodynamics · waterkwaliteit · water quality · estuaria · estuaries · Donau · Danube River
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 151 found. Next | Sort by date