· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date

1 Use of gabions in small hydraulic works
report 2004-01-01    
Author: Tricoli, D.
Keywords: Gabions · Schanskorven
[PDF] [Abstract]

2 Risico's in bedijkte termen: een thematische evaluatie van het Nederlandse veiligheidsbeleid tegen overstromen
report 2004-05-01    
Author: Ten Brinke, W. · Bannink, B.
Keywords: waterkering · veiligheid · overstroming · stormvloed · risico
[PDF] [Abstract]

3 Structural design report for LCS (low crested structures): final report
report 2004-01-12    
Author: Anonymous, A.
Keywords: low crested structures · detached breakwaters
[PDF] [Abstract]

4 Schwarmverhalten von Steinschüttungen in Wasser
report 2004-06-11    
Author: Meng, J.H.
Keywords: rock dumping · segregation · dumper · fall velocity
[PDF] [Abstract]

5 Advies richtlijn afmeervoorzieningen
report 2004-11-30    
Author: Hijdra, A.
Keywords: afmeervoorzieningn · scheepvaart · kanalen · oevervoorzieningen
[PDF] [Abstract]

6 Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability
report 2004-05-10    
Author: Salman, A. · Lombardo, S. · Doody, P.
Keywords: erosion · coastal zone management · beach preservation · Europe
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability - A guide to coastal erosion management practices in Europe (Shoreline management guide)
report 2004-07-09    
Author: Anonymous, A.
Keywords: shoreline management · coastal zone management · coastal protection · coastal erosion
[PDF] [Abstract]

8 Praktische facetten inzet Argus
report 2004-10-01    
Author: Aarninkhof, S.G.J.
Keywords: beeldverwerking · image processing · kustbeheer · coastal zone management · programma-ontwikkeling · software development · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis
[PDF]

9 Toepassing van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) voor de Waddenzee met behulp van HABITAT
report 2004-12-01    
Author: Wijsman, J.W.M. · Verhage, L.
Keywords: ecotopen · ecotopes · Waddenzee · zout water · salt water
[PDF]

10 Morphological modelling of the Western Scheldt : validation of Delft3D
report 2004-11-01    
Author: Kuijper, C. · Steijn, R.C. · Roelvink, J.A. · Kaaij, T. van der · Olijslagers, P.
Keywords: modelvalidatie · model validation · estuariene morfologie · estuarine morphology · numerieke modellen · numerical modelling
[PDF]

11 Analysis and modelling of sand mining pits
report 2004-10-01    
Author: Rijn, L.C. van · Walstra, D.J.R.
Keywords: zandtransport · sand transport · morfodynamische modellen · morphodynamic models · zandwinning · sand dredging
[PDF]

12 Continue operationele afvoer en waterstandsvoorspelling
report 2004-12-01    
Author: Kwadijk, J.C.J.
Keywords: hoogwatervoorspelling · flood forecasting · hydrologie · hydrology · Rijn · Rhein · Maas · Meuse
[PDF]

13 Strandbreedte ontwikkeling nabij Egmond 1999-2004: data rapport maandelijkse ontwikkeling van het droge zand
report 2004-10-01    
Author: Wijnberg, K.M. · Verhage, L.
Keywords: stranden · beaches · kustlijnontwikkeling · coastline development · Noord-Holland
[PDF]

14 Tweedimensionale bodemveranderingen in de vaarweg van de Waal
report 2004-11-01    
Author: Sloff, C.J. · Jagers, H.R.A.
Keywords: Waal · geomorfologische modellen · geomorphological models · nevengeulen · secondary channels
[PDF]

15 Shoreface nourishment scenarios : detailed morphodynamic simulations with Delft3D for various shoreface nourishment designs
report 2004-11-01    
Author: Walstra, D.J.R. · Ormondt, M. van · Roelvink, J.A.
Keywords: vooroevers · shorefaces · zandtransport · sand transport · geomorfologische modellen · geomorphological models
[PDF]

16 Golfstatistiek op diep water 2002 fase 1: afleiden golfstatistieken
report 2004-09-01    
Author: Weerts, A.H. · Diermanse, F.L.M.
Keywords: golfgegevens · wave data · programma-ontwikkeling · software development · gegevensverwerking · data processing
[PDF]

17 Rekenen aan een achterloopse krib: berekeningen met Delft3D en Horizontal Large Eddy Simulation
report 2004-11-01    
Author: Schijndel, S.A.H. van. · Jagers, H.R.A.
Keywords: kribvakken · groyne fields · stroombeelden · flow patterns
[PDF]

18 Voorkeursalternatief RvR: MHW-berekeningen benedenrivierengebied
report 2004-09-01    
Author: Gils, J.A.G. van · Verschelling, E. · Crebas, J.I.
Keywords: hoogwaterbeheersing · flood control · waterstanden · water levels · rivierverbreding · riverbed widening
[PDF]

19 Bijlage bij HIS-simulatie Delta 2003: Zuid-Beveland West
report 2004-01-01    
Author: Stone, K.
Keywords: overstromingen · floods · tweedimensionale modellen · two-dimensional models · Zeeland
[PDF]

20 Kribben en ijsdammen
report 2004-04-01    
Author: Verheij, H.J. · Mosselman, E. · Stolker, C.
Keywords: ijsdammen · ice jams · kribben · groynes · riviermorfologie · river morphology · ijsafvoer · ice discharge · ijsbelasting · ice load · ontgronding · scour
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date