· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 129 found. Next | Sort by date

1 Stabiliteit breuksteen bij ondiepe voorlanden
report 2004-01-07    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: shallow foreshores · armour stability
[PDF] [Abstract]

2 Verbetering waterkering Harlingen
report 2004-06-25    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: waterkering · golfoverslag · golfbelasting · golfkrachten
[PDF] [Abstract]

3 Analysis and modelling of shoreface nourishments
report 2004-09-01    
Author: Rijn, L.C. van · Walstra, D.J.R.
Keywords: zandtransport · sand transport · morfodynamische modellen · morphodynamic models
[PDF]

4 Evaluatie en toekomstverkenning strategische samenwerking tussen RIKZ en WL: voortschrijdend onderzoek programma: generiek kustonderzoek
report 2004-11-01    
Author: Rijn, L.C. van · Koningsveld, M. van · Weck, A.W. van der
Keywords: kustonderzoek · coastal research · samenwerking · cooperation
[PDF]

5 SOBEK landelijk temperatuurmodel
report 2004-12-01    
Author: Meijers, E.M. · Boderie, P.M.A.
Keywords: watertemperatuur · water temperature · waterkwaliteitsmodellen · water quality models · meteorologie · meteorology
[PDF]

6 KRW vis in overgangswateren : antropogene knelpunten en potentiële herstel- en inrichtingsmaatregelen
report 2004-12-01    
Author: Kranenbarg, J.
Keywords: ecologisch herstel · ecological rehabilitation · vissen · fishes · habitats · habitats · estuaria · estuaries · Nederland
[PDF]

7 A long-term morphological model for the whole Dutch Coast: part 1: model formulation - part 2: application of the model
report 2004-11-01    
Author: Steetzel, H.J. · Wang, Z.B.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · sedimenttransportformules · sediment transport formulae · getij-inlaten · tidal inlets · kustbeheer · coastal zone management · modelonderzoek · modelling
[PDF] [PDF]

8 HR2006 - herberekening werklijn Maas
report 2004-01-01    
Author: Diermanse, F.L.M.
Keywords: rivierafvoermeting · streamflow measurement · betrouwbaarheid · reliability · Maas · Meuse
[PDF]

9 Probabilistisch bepaald effect van retentie (rapport versie 1.1)
report 2004-05-01    
Author: Klis, H. van der
Keywords: retentiegebieden · detention reservoirs · golfoploop · wave runup · onzekerheidsanalyse · uncertainty analysis · waterstanden · water levels · hoogwaters · floods
[PDF]

10 Description of TRANSPOR2004 and implementation in Delft3D-ONLINE: interim report
report 2004-05-01    
Author: Walstra, D.J.R.
Keywords: driedimensionale modellen · three-dimensional models · zandtransportformules · sand transport formulae · bodemruwheid · bed roughness
[PDF]

11 Identification of wave modelling improvements: survey of possible improvements in the modelling of physical processes for more accurate hydraulic boundary conditions : project 'SBW-Randvoorwaarden'
report 2004-03-01    
Author: Groeneweg, J. · Vledder, G.P. van · Dongeren, A.R. van · Hurdle, D.
Keywords: buitenmeting · field measurement · golfmodellen · wave models · getij-inlaten · tidal inlets · estuaria · estuaries
[PDF]

12 Rijnalarmmodel versie 3.06.04.2: testrapport
report 2004-12-01    
Author: Meijers, E.M.
Keywords: programma-ontwikkeling · software development · rivierverontreiniging · river pollution · milieurampen · environmental hazards
[PDF]

13 Analyse bruikbaarheid modellen - instrumentaria voor KRW beleidtool voor kust- en overgangswateren
report 2004-12-01    
Author: Kuijper, M.W.M.
Keywords: ecologische modellen · ecological models · waterbeleid · water policy · kustwaterbeheer · coastal water management · Kaderrichtlijn Water · Water Framework Directive · Nederland
[PDF]

14 Praktische facetten inzet Argus
report 2004-10-01    
Author: Aarninkhof, S.G.J.
Keywords: beeldverwerking · image processing · kustbeheer · coastal zone management · programma-ontwikkeling · software development · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis
[PDF]

15 Toepassing van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) voor de Waddenzee met behulp van HABITAT
report 2004-12-01    
Author: Wijsman, J.W.M. · Verhage, L.
Keywords: ecotopen · ecotopes · Waddenzee · zout water · salt water
[PDF]

16 Bruikbaarheid voor de kustbeheerder van door Argus gemeten beheersparameters: nauwkeurigheid, inzetbaarheid en toegevoegde waarde
report 2004-09-01    
Author: Wijnberg, K.M.
Keywords: kustbeheer · coastal zone management · kustlijnontwikkeling · coastline development · meetsystemen · monitoring systems
[PDF]

17 Morphological modelling of the Western Scheldt : validation of Delft3D
report 2004-11-01    
Author: Kuijper, C. · Steijn, R.C. · Roelvink, J.A. · Kaaij, T. van der · Olijslagers, P.
Keywords: modelvalidatie · model validation · estuariene morfologie · estuarine morphology · numerieke modellen · numerical modelling
[PDF]

18 Analysis and modelling of sand mining pits
report 2004-10-01    
Author: Rijn, L.C. van · Walstra, D.J.R.
Keywords: zandtransport · sand transport · morfodynamische modellen · morphodynamic models · zandwinning · sand dredging
[PDF]

19 Continue operationele afvoer en waterstandsvoorspelling
report 2004-12-01    
Author: Kwadijk, J.C.J.
Keywords: hoogwatervoorspelling · flood forecasting · hydrologie · hydrology · Rijn · Rhein · Maas · Meuse
[PDF]

20 Strandbreedte ontwikkeling nabij Egmond 1999-2004: data rapport maandelijkse ontwikkeling van het droge zand
report 2004-10-01    
Author: Wijnberg, K.M. · Verhage, L.
Keywords: stranden · beaches · kustlijnontwikkeling · coastline development · Noord-Holland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 129 found. Next | Sort by date