· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date

1 Processes and controls of meander development in the Allier, France
report 2005-11-01    
Author: Bakker, M.
Contributor: Middelkoop, H. · Van der Berg, J.H.
Keywords: meander · river morphology · Allier
[PDF] [Abstract]

2 Dynamiek van zeegrasvelden in de Waddenzee en aanbevelingen voor het beheer
report 2005-06-24    
Author: Van Katwijk, M.M.
Keywords: zeegras · waddenzee
[PDF] [Abstract]

3 The Benefits of Flood and Coastal Risk Management: A Handbook of Assessment Techniques
report 2005-01-01    
Author: Penning-Rowsell, E. · Johnson, C. · Tunstall, S. · Tapsell, S. · Morris, J. · Chatterton, J. · Green, C.
Keywords: flood risk
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Veiligheidsbeoordeling van asfaltdijkbekledingen
report 2005-11-01    
Author: De Looff, A.K. · Van Vilsteren, I.H.B. · Montauban, C.C.
Keywords: asfalt · waterkering · toetsing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

5 Aanbestedingsdossier voor het project "Aanleg oeververdedigingswerken rechteroever Surinamerivier en linkeroever Commewijnerivier"
report 2005-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: oeververdediging · Suriname
[PDF] [Abstract]

6 Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005: Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis
report 2005-12-01    
Author: Arts, F.A. · Berrevoets, C.M.
Keywords: monitoring · Nederlands Continentaal Plat · NCP · 2005 · zeevogels · zeezoogdieren · Bruinvis · trends
[PDF] [Abstract]

7 De Polder Breebaart: de ontwikkelingen in de polder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001 en 2002
report 2005-12-16    
Author: Tydeman, P.
Keywords: INTERREG · Breebaartpolder · brakwatergetijdengebied · vismigratie · ecologie · zoet-zout · zoutgradiënt
[PDF] [Abstract]

8 De westkust van Ameland: Resultaten van 10 jaar morfologisch onderzoek in het kader van de Rijkswaterstaat programma's KUST2000 en KUST2005
report 2005-10-01    
Author: Cleveringa, J. · Israël, C.G. · Dunsbergen, D.W.
Keywords: Ameland · westkust · morfologie · KUST2005 · ingrepen · beheer
[PDF] [Abstract]

9 Bodemfauna en beleid: een overzicht van 35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee
report 2005-10-20    
Author: Essink, K.
Keywords: bodemfauna · beleid · monitoring · Noordzee · Waddenzee · baggeren · afvalwater
[PDF] [Abstract]

10 Drempelverwijdering vaarweg Harlingen-Noordzee: baggerwerk en morfologische en ecologische gevolgen
report 2005-09-01    
Author: Mulder, H.P.J. · Nuijen, E. · Liek, G.A. · Van Maldegem, D.C.
Contributor: Bartelds, W. · Kemper, J.B. · Nijssen, R. · Struiksma, G.
Keywords: baggerwerk · zandwinning · drempelverwijdering · Harlingen · Noordzee · ecologie · morfologie · baggeren
[PDF] [Abstract]

11 Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004
report 2005-01-01    
Author: Berrevoets, C.M. · Strucker, R.C.W. · Arts, F.A. · Lilipaly, S. · Meininger, P.L.
Keywords: watervogel · Zoute Delta · telling · inventarisatie · 2003/2004
[PDF] [Abstract]

12 Kustbeheer in de Verenigde Staten van Amerika: Verslag van een studiereis
report 2005-02-08    
Author: Prakken, A. · Van Heuvel, T. · Luursema, K. · Meesters, H. · Balfoort, H.
Contributor: Ricci, G.
Keywords: kustbeheer · Amerika · studiereis · emergency management · risicobeheersing · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

13 Kansenkaart Zeegras Waddenzee: Potentiële groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee
report 2005-08-02    
Author: De Jong, D.J. · Van Katwijk, M.M. · Brinkman, A.G.
Keywords: zeegras · Waddenzee · Kansenkaart · groeimogelijkheden · vegetatie
[PDF] [Abstract]

14 Ontsluiten van natte basisinformatie Rijkswaterstaat
report 2005-05-10    
Author: Oosterwijk, H.J.M. · Meijer-Fransen, N.C.M.I. · Schreur, J. · Van Oort, R.C. · Kinneging, N.A.
Keywords: informatievoorziening · Watermarkt · natte basisinformatie · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

15 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004
report 2005-05-01    
Author: Strucker, R.C.W. · Hoekstein, M.S.J. · Meininger, P.L.
Keywords: kustbroedvogels · broedvogels · inventarisatie · Delta · 2004
[PDF] [Abstract]

16 Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde: Wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?
report 2005-06-01    
Author: Graveland, J.
Keywords: ecologie · effecten · verruiming · Westerschelde · milieu-effecten
[PDF] [Abstract]

17 Ecoassayverkenning: De mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water
report 2005-05-01    
Author: Van den Heuvel-Greve, M.J. · Maas, J.L. · Vethaak, A.D.
Keywords: ecoassays · ecologie · verkenning · KRW
[PDF] [Abstract]

18 KWELDERS EN SCHORREN in de Kaderrichtlijn Water: Ontwikkeling van Potentiële Referenties en van Potentële Goede Ecologische Toestanden / SALT MARSHES in the Water Framework Directive: Development of Potential Reference Conditions and of Potential Good Ecological Statuses
report 2005-09-30    
Author: Dijkema, K.S. · De Jong, D.J. · Vreeken-Buijs, M.J. · Van Duin, W.E.
Keywords: kwelders · schorren · ecologie · GET · MEP · GEP · indicatie · maatlatontwikkeling · salt marshes · ecology · GES · reference conditions · indication
[PDF] [PDF] [Abstract]

19 Hoofdrichtingen voor risicobeheersing in kustplaatsen: Beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijksgebied
report 2005-07-29    
Author: Schoeman, P.
Contributor: Van Nielen-Kiezebrink, M.F. · Rommel, M. · Nijwening, S.R. · Morselt, T. · De Heer, J.M.
Keywords: risicobeheersing · kust · kustbeheer · buitendijk
[PDF] [Abstract]

20 Risicobeheersing in kustplaatsen: Beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied
report 2005-07-29    
Author: Van Nielen-Kiezebrink, M.F. · Rommel, M.C.
Contributor: Nijwening, S.R. · Morselt, T. · De Heer, J.M. · Van Lanen, R. · Bennink-Heinen, C.A. · Groen, M. · Meursing, L. · Van Reeken, H.N.M.
Keywords: risicobeheersing · kust · kustbeheer · overheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date