· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date

1 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

2 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Meerlaagsveiligheid buitendijks: Uitkomsten van de workshop in regio Rotterdam Drechtsteden
report 2012-01-01    
Author: Van Vliet, M. · Huizinga, J. · De Moel, H. · Eikelboom, T. · Vreugdenhil, H. · Koene, W.
Keywords: hoogwaterbeheersing · meervoudig ruimtegebruk · klimaatverandering · Buitendijkse gebieden
[PDF] [Abstract]

5 Deelrapport ruimtelijke ordening en bouwvoorschriften: Juridische haalbaarheid van maatregelen Kop van Feijenoord
report 2012-01-01    
Author: Van Vliet, M.
Keywords: hoogwaterbeheersing · buitendijks gebied
[PDF] [Abstract]

6 Waterveiligheid in het bebouwd buitendijks gebied in Rotterdam
report 2012-01-01    
Author: Siepman, E. · Blom, U.
Keywords: hoogwaterbeheersing · buitendijkse gebieden
[PDF] [Abstract]

7 Percepties van burgers over binnen- en buitendijks wonen
report 2012-02-01    
Author: De Boer, J. · Botzen, W. · Terpstra, T.
Keywords: klimaatverandering · overstromingskans · perceptie · Buitendijkse gebieden
[PDF] [Abstract]

8 Towards climate-change proof flood risk management
report 2012-01-01    
Author: Klijn, F. · Kok, M. · De Moel, H.
Keywords: flood protection · flood risk management
[PDF] [Abstract]

9 Integrale watersysteemrapportage 2012
report 2012-04-24    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Friesland · waterhuishouding · overstroming · waterkwaliteit
[PDF] [Abstract]

10 Analyse bruikbaarheid gecombineerde hoogtedata Hollandse kust
report 2012-11-01    
Author: Vermaas, T.
Keywords: kust · hoogtedata · volume analyse · JARKUS · vaklodingen · lidar
[PDF] [Abstract]

11 Zandmeevoerende wellen
report 2012-03-01    
Author: Förster, U. · Van den Ham, G. · Calle, E. · Kruse, G.
Keywords: piping · zandmeevoerende wellen · onderloopsheid · heave
[PDF] [Abstract]

12 Toetsing van de penetratie van gietasfalt in breuksteen
report 2012-09-28    
Author: Davidse, M.P.
Keywords: steenzetting · overlaging · breuksteen
[PDF] [Abstract]

13 Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding; Ontwerprichtlijn geokunststoffen voor filterconstructies in Nederlandse kust- en oeverbescherming
report 2012-08-03    
Author: Bakker, F. · Van Stee, K.
Keywords: geokunststoffen · geotextiel · dijkbekleding
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Influence of wind and current on wave-run up and wave overtopping
report 2012-04-01    
Author: Lorke, S. · Bornschein, A. · Schüttrumpf, H. · Pohl, R.
Keywords: overtopping · overflow · run-up
[PDF] [Abstract]

15 State of the art asfaltdijkbekledingen (update met bijlagen)
report 2012-01-13    
Author: Davidse, M.P. · t Hart, R. · De Looff, A.P. · Montauban, C.C. · Van de Ven, M.F.V. · Wichman, B.G.H.M.
Keywords: asfalt · dijkbekleding · asfaltbekleding · waterkering · revetment
[PDF] [Abstract]

16 La protection du site CURGO - Kabezi -Bujumbura contre les risques hydrologiques dans le bassin de la riviere Nyabage: Etude de formulation d'une operation de conservation
report 2012-07-11    
Author: Moeyersons, J. · Trefois, P.
Keywords: mudflow · river engineering · Burundi · river flood · storm runoff
[PDF] [Abstract]

17 Kwantificering golfbelastingen invloed lange golven, analyse modelonderzoek
report 2012-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I. · Wenneker, I.
Keywords: steenzetting · golfbelasting · toetsing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

18 Overstromingsrisico en waterbeheer in Nederland: De stand van zaken in 2012
report 2012-10-15    
Author: Slomp, R.
Keywords: overstromingsrisico · waterbeheer · watersnoodramp
[PDF] [Abstract]

19 Toekomstbestendige verharde zeeweringen
report 2012-10-01    
Author: Stonkhorst, J. · Lagendijk, O.
Contributor: Van Gelder-Maas, C.
Keywords: zandige kust · waterkering · deltadijk · zeedijk
[PDF] [Abstract]

20 Overstromingskansen voor de Nederlandse kust
report 2012-10-01    
Author: Vuik, V. · Van Balen, W.
Keywords: overstromingskans · faalkans · dijken · duinen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date