· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date

1 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

2 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken
report 2012-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico · compartimenterrng
[PDF] [Abstract]

5 Plan voor geavanceerde toetsing van Zwartemeerdijk
report 2012-12-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: waterkering · toetsing · Meerdijk · reststerkte
[PDF] [Abstract]

6 From past to present: biodiversity in a changing delta
report 2012-12-01    
Author: Troost, K. · Tangelder, M. · Van den Ende, D. · Ysebaert, T.J.W.
Keywords: Biodiversity · estuarine dynamics · deltawerken · species
[PDF] [Abstract]

7 De waterbestendige stad: Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam
report 2012-03-15    
Author: Baltissen, J. · Ruitenbeek, M. · Koeze, R. · Van Drimmelen, C.
Keywords: watersysteem · hoogwaterbescherming · dijken · waterbeheer · Amsterdam · stedelijke gebieden
[PDF] [Abstract]

8 Flood preparedness in The Netherlands : a US perspective
report 2012-02-08    
Author: Kolen, B. · Hommes, S. · Huijskes, E.
Keywords: hoogwaterbescherming · flood risk · waterkering · risico · overstroming
[PDF] [Abstract]

9 Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied: een verkenning naar locaties in het Waddengebied waar bestaande kwelders of kwelderontwikkeling mogelijk kunnen bijdragen aan waterveiligheid
report 2012-12-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. . · Meeuwsen, H.A.M. · De Groot, A.V. · Van Duin, W.E. · Van Wesenbeek, B.K. · Smale, A.J. · Wegman, R.M.A.
Keywords: kustgebied · wetlands · waddenzee · kustbeheer
[PDF] [Abstract]

10 "Ik ben wel eens bij zo’n circus geweest.” : verslag eerste participatieronde van het Deltaprogramma in het Waddengebied
report 2012-09-01    
Author: Kloosterman, J. · Wiersinga, W. · Schuiling, E.
Keywords: waddeneilanden · hoogwaterbescherming · veiligheid · zoetwater · Deltaprogramma
[PDF] [Abstract]

11 Ecologie van de toekomstige kust : bouwstenen voor de nationale visie kust
report 2012-09-01    
Author: Schotman, A.G.M.
Keywords: zeespiegelstijging · klimaatverandering · kustbescherming
[PDF] [Abstract]

12 Pilotstudie innovatieve dijken Lauwersoog : ervaringen meerwaardebepaling innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog
report 2012-12-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Schelfhout, H.A.
Keywords: dijken · dijkverzwaring · waterkering
[PDF] [Abstract]

13 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven
report 2012-09-29    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: reststerkte · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

14 Analyse waterrobuuste inrichting: Voor nieuwbouw en vitale & kwetsbare functies
report 2012-12-13    
Author: Ruitenbeek, M.
Contributor: Baltissen, J. · Van Ark, R.
Keywords: bouwbeleid · overstroming · robuust ontwerpen
[PDF] [Abstract]

15 Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken t.b.v. het opstellen van het beheerdersoordeel (BO) in de verlengde derde toetsronde
report 2012-10-25    
Author: Van der Meer, J.W. · Van Hovern, A. · Paulissen, M. · Steendam, G.J. · Verheij, H.J. · Hoffmans, G. · Kruse, G.
Contributor: Verhagen, H.J.
Keywords: grasbekleding · waterkering · golfklap · golfoverslag
[PDF] [Abstract]

16 Multifunctionele Waterkeringen: Onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering
report 2012-12-01    
Author: Tromp, E. · Van den Berg, H. · Rengers, J. · Pelders, E.
Keywords: waterkeringen · meervoudig ruimtegebruik
[PDF] [Abstract]

17 Overstromingsrisico en waterbeheer in Nederland: De stand van zaken in 2012
report 2012-10-15    
Author: Slomp, R.
Keywords: overstromingsrisico · waterbeheer · watersnoodramp
[PDF] [Abstract]

18 Toekomstbestendige verharde zeeweringen
report 2012-10-01    
Author: Stonkhorst, J. · Lagendijk, O.
Contributor: Van Gelder-Maas, C.
Keywords: zandige kust · waterkering · deltadijk · zeedijk
[PDF] [Abstract]

19 Overstromingskansen voor de Nederlandse kust
report 2012-10-01    
Author: Vuik, V. · Van Balen, W.
Keywords: overstromingskans · faalkans · dijken · duinen
[PDF] [Abstract]

20 Technisch rapport duinwaterkeringen en hybride keringen 2011
report 2012-06-01    
Author: Boers, M.
Keywords: duinwaterkering · duinen · aansluitingsconstructies
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date