· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Milieu-effectrapport: Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Deelnota Bestaand Rotterdams Gebied

Author: Anonymous, A.
Project:Mainportontwikkeling Rotterdam
Type:report
Date:2001-05-01
Publisher: Ministerie V&W
Source:Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Ministerie van Economische Zaken
Keywords: milieu · ruimtegebruik · Mainportontwikkeling · Bestaand Rotterdams Gebied · BRG · bereikbaarheid · recreatie
Classification: TML00 · TPJ00
Origin:TU Delft
Rights: (c) 2001 Ministerie V&W

Abstract

In deze deelnota worden de volgende thema's behandeld voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de bijdragen die het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project beoogt:
- Het ruimtegebruik in het haven- en industriegebied. Hier komt niet alleen het ruimtetekort voor de economische groei aan de orde, maar ook de ruimtevraag vanuit de stad.
- De milieukwaliteit. In dit thema komen zowel de bovenlokale milieu-aspecten (zoals CO2-uitstoot) als de lokale milieu-aspecten (geluid, luchtkwaliteit, stank, externe veiligheid en water) aan de orde.
- Natuur, recreatie en landschap. De bij dit thema opgenomen tekst is beperkt tot de natuur en recreatie in het havengebied
en het nabijgelegen stedelijke gebied en het aspect landschap.
- De ruimtelijke kwaliteit. In dit thema worden de effecten ten aanzien van de bereikbaarheid van de woon- en industriegebieden in Rijnmond en de bodemkwaliteit beschreven. De effecten op de bereikbaarheid komen in dit hoofdstuk beperkt aan de orde.

De beleving van de ruimte komt aansluitend in een apart hoofdstuk aan de orde.

Daarnaast worden de BRG-projectactiviteiten beknopt besproken in de deelnota.

Content Viewer