· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden

Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Project:TAW/ENW
Type:report
Date:1989-06-01
Publisher: TNO-IBBC
Source:TNO-IBBC rapport voor DWW B-88-246
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
Classification: TLE900300
Origin:Rijkswaterstaat
Rights: © 1989 TNO

Abstract

In het interimrapport van TAW-E [1) en in het rapport "Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risico-niveau in Nederland" [2) zijn criteria ontwikkeld voor de bepaling van een toelaatbare inundatiefrequentie voor een dijkring. In de onderhavige studie zijn deze criteria uitgewerkt voor een concreet geval, de dijkring Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De studie kan deels gezien worden als een opvolger van de in de vijftiger jaren door Van Dantzig [3) uitgevoerde berekeningen naar de (economisch) meest gewenste dijkhoogte. Doel van de studie was om na te gaan of de voorgestelde procedure tot bruikbare resultaten kan leiden, de beperkingen ervan vast te stellen en om aan te geven welke gegevens en rekenmodellen nog verdere studie zouden vergen. In figuur 1.1 is het beschouwde gebied weergegeven. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Lek, aan de westzijde door de Noord, aan de zuidzijde door de Boven- en Beneden-Merwede en aan de oostzijde door de Diefdijk en de Lingedijk.

Content Viewer