· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen

Author: Anonymous, A.
Project:Nationaal Waterplan
Type:report
Date:2008-12-22
Publisher: Ministerie V&W
Source:Rijksoverheid. Nationaalwaterplan.nl
Keywords: watermanagement · stroomgebied · Eems · Maas · Rijndelta · Schelde · Rijn · Nationaal Waterplan · samenvatting
Classification: TMA5000 · TKJ2000
Origin:TU Delft
Rights: (c) 2008 Ministerie V&W

Abstract

De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en oppervlaktewateren, hoe de kwaliteit behouden kan blijven en waar nodig verder verbeterd gaat worden. Voor ieder Nederlands deel van de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Eems, Maas, Rijn en Schelde wordt zo’n stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Deze plannen zijn onderdeel van het Nationaal Waterplan en dienen in samenhang hiermee te worden gelezen. De plannen geven een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie, zoals deze in de hoofdtekst van het Nationaal Waterplan voor dit onderwerp zijn opgenomen. Dit rapport bevat een samenvatting van de vier ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen.

Content Viewer