· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Getijcentrale in de Brouwersdam: een verkennende studie

Author: Vrijling, J.K. · Van Duivendijk, J. · Jonkman, S.N.
Contributor: Gilles, A. · Mooyaart, L.F.
Faculty:Civil Engineering and Geosciences
Department:Hydraulic Engineering
Type:External Research Report
Date:2008-05-01
Publisher: TU Delft, sectie waterbouw
Source:Extern rapport voor Delta N.V.
Keywords: getijcentrale · Brouwersdam · Grevelingen · tidal power plant
Rights: © TU Delft en Delta N.V.

Abstract

DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoornemens van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen om door een aanpassing aan de Brouwersdam, bij voorkeur in de vorm van een grotere doorstroomopening, meer dynamiek in het Grevelingenmeer te brengen. Er is gesuggereerd in dit verband om het noordelijke deel van de Brouwersdam om te bouwen, eventueel tot getijcentrale annex stormvloedkering. De verkennende studie heeft middels simulatie in een model uitgewezen dat het mogelijk is om bij de Brouwersdam energie uit het getij te winnen met een jaarlijkse opbrengst van 145 to 392 GWh. De omvang van de opbrengst is afhankelijk van de totale doorsnede van de doorlaatopening en de toelaatbare peilvariatie (gedempt getij, tot een maximum van 1,50 m) op de Grevelingen. Het type centrale, werkend op de eb, de vloed of tweezijdig turbinerend (TT), speelt hierbij ook een rol.
Er is ruimte aanwezig in de Brouwersdam voor het plaatsen van turbine- en sluiseenheden zowel in het noordelijk als het zuidelijk deel respectivelijk over lengten van ruim 800 en 550 m. Hierbij zullen de constructies in het damlichaam, die indertijd zijn aangebracht voor de afsluitingswerken in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, geheel of gedeeltelijk moeten worden verwijderd. Dit betreft doorlaatcaissons, blokkendam, drempels en bodemverdedigingen. Sluiseenheden zijn vereist bij eb- en vloedcentrales. Zij kunnen separaat of boven op de turbines worden gebouwd. Ook kan men turbines in twee lagen plaatsen. Vooralsnog is er vanuigegaan dat een laagvervalturbine een maximale diameter heeft van 3,5 m.
Afhankelijk van het onderzochte Alternatief zouden 70 tot 186 turbines worden geplaatst. Bij de berekening van de bouwkosten van de getijcentrale is er vanuit gegaan dat alle kosten die direkt betrekking hebben op het her-introduceren van een gedempt getij op de Grevelingen ten laste komen van derden. Op deze wijze worden bouwkosten berekend voor de getijcentrale die, afhankelijk van het betreffende Alternatief, varieren van. 170 tot 460 miljoen euro.
Een economische analyse wijst uit dat, gegeven genoemde energie-opbrengsten en bouwkosten de ‘break-even’ prijs per kWh varieert van 6 tot 9 eurocent, één en ander afhankelijk van het gekozen Alternatief .

Content Viewer