· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Bestuurskundige oraties: waar gaan ze over?

Author: Mertens, F.J.H.
Faculty:Technology, Policy and Management
Department:Values and Technology
Type:Article/Letter to the Editor
Date:2009-07-01
Publisher: Vereniging voor Bestuurskunde
Source:Bestuurskunde, (3), 2009
ISSN: 0927-3387

Abstract

Oraties horen bij het academisch ritueel. Het zijn werkstukken waar door de orator met veel zorgvuldigheid (en met plezier?) aan gewerkt is. Ze zijn persoonlijk en willen laten zien hoe de orator denkt over het vakgebied of over vraagstukken waar het vak betrekking op heeft. Het is daarom niet goed te begrijpen dat de oraties als zodanig in het wetenschappelijk debat nauwelijks een rol spelen. Het lijkt de moeite waard om oraties in samenhang te beschouwen om daarmee zicht te krijgen op ontwikkelingen in het denken in een bepaalde periode. Vandaar dat in deze bijdrage recente oraties met een bestuurskundige thematiek beschouwd worden. Hierbij gaat het vooral om het inhoudelijke denken in de oraties zichtbaar te maken en de daarin belangrijke invalshoeken te identifi ceren. Er is niet gestreefd naar een ‘volledigheid’ en de overgangen tussen de verschillende teksten worden inhoudelijk gelegd. Tijdstippen van verschijnen zijn hier niet ordenend: het is geen chronologie van oraties, maar een refl ectie op de verschillende inhoudelijke bijdragen. Dit review-essay is bovendien een begin om in komende afl everingen nieuwe oraties aan de orde te stellen. Naast een periodieke review in Bestuurskunde wordt bovendien overwogen om in het ‘Festival der bestuurskunde’ een sessie te wijden aan een bespreking van samenvattende inzichten uit oraties.

Content Viewer