BeiDou inter-satellite-type bias evaluation and calibration for mixed receiver attitude determination