Spankrachtstudie, deelrapport 4: Hydraulische effecten van maatregelen Benedenrivierengebied