Regime shifts in the Changjiang (Yangtze River) Estuary