Reaction Spheres for Attitude Control of Microsatellites