Reproductie zouttoestand getijrivieren (IX): Onderzoek bodemruwheid