A concept design for an electric light weight Long Twin straddle carrier spreader; Een concept ontwerp voor een elektrisch lichtgewicht Long Twin Straddle Carrier spreader (summary)