Resonant tunneling through two discrete energy states