Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van stortsteen-bermen en teenkonstrukties (voorstudie)