Taluds van losgestorte materialen: Golfoploop op statisch stabiele stortsteen taluds onder golfaanval, verslag modelonderzoek, deel III