Dawn Aerospace Mk-III Spaceplane Aerothermodynamic Analysis