Bragg Reflection of Infragravity Waves by Sandbars