Praeadviezen van Dr. L.G. Kortenhorst, Ir. A. Plate, Mr. B.J.F. Steinmetz en F.M. Wibaut over de vraag: In welke richting moet de oplossing gezocht worden van de huisvesting der valiede arbeiders, wier maat- * schappelijke welstand beneden die der georgan