Reachability Analysis to Enable Zero-Wait Entry Guidance