Leverage smart utility networks to benefit Aerotropolis