Taluds van losgestorte materialen: Profielen dynamische stabiliteit, verslag modelonderzoek