Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval, deel V, verslag modelonderzoek