Searched for:
(1 - 20 of 67)

Pages

document
Blom, J.A.H. (author), Van Nieuwenhuijzen, L. (author), Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Het beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een literatuuroverzicht en een theoretische beschouwing over de stabiliteit van zand gevulde en beton gevulde matrassen. De aandacht is vrijwel uitsluitend gericht op de golfbelasting en het eventuele oplichten van de matras als gevolg van deze belasting. Het onderzoek heeft geleid tot concrete formules voor het...
report 1995
document
Waal, J.P. de (author), Klein Breteler, M. (author)
report 1999
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Meijers, T. (author)
report 1995
document
Hofland, B. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2005
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Kuiper, C. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
Dit verslag beschrijft de resultaten van een oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette dijkbekledingen met initiële schade aan de toplaag. Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over reststerkte (restweerstand), gekarakteriseerd door de tijdsduur tussen initiële schade en de blootlegging van ds...
report 1991
document
Coeveld, E.M. (author)
report 2003
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Coeveld, E.M. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2003
document
Heijer, F. den (author)
report 1997
document
Klein Breteler, M. (author), De Groot, M.B. (author)
De bureau-studie die hier gerapporteerd is, maakt deel uit van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Tijdens dat onderzoek zijn een aantal modellen ontwikkeld waarmee de stabiliteit van een steenzetting beoordeeld kan worden. Deze studie richt zich op de invloed van het eventuele stabiliteitsverlies van een...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
't Hart, R. (author)
Met als doel om te komen tot een snellere en kosteneffectieve werkwijze waarmee kan worden vastgesteld of een twijfelachtige steenzetting geklemd is of niet, zijn in 2010 tot 2012 onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van Valgewicht-deflectie-metingen (VGD). Deze rapportage beschrijft de werkwijze...
report 2013
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is onderzocht of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Doordat de thans leverbare typen zetstenen verschillen in vorm, hebben ze ieder specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld extra stabiel of remmen de golfoploop goed. Dit onderzoek is uitgevoerd...
report 2016
document
Klein Breteler, M. (author)
In dit rapport zijn zeven deelverslagen gebundeld die alle betrekking hebben op de stijghoogte onder een toplaag van gezette steen tijdens een belasting met windgolven. Het gaat hierbij primair over de relatie tussen de stijghoogte op het talud enerzijds en onder de toplaag anderzijds. Hieraan toegevoegd (sectie 1) is een overzicht van de...
report 1991
document
Stoutjesdijk, T. (author), Bezuijen, A. (author), Lubking, P. (author)
Dit rapport doet verslag van een bureaustudie naar het optreden van bijzondere belastingen op steenzettingen. Als bijzondere belastingen zijn aangemerkt: ijsbelasting, aanvaring door schepen, recreatie en vandalisme. De bestaande kennis over deze onderwerpen is verzameld en er is een beperkte inventarisatie van de opgetreden schadegevallen...
report 1991
document
Kant, G. (author)
report 1999
Searched for:
(1 - 20 of 67)

Pages