Searched for:
(1 - 20 of 158)

Pages

document
Jelgerhuis Swildens, J.C. (author)
Door modelproeven in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft is gebleken, dat ribbels aangebraeht op een gesloten dijkbekleding een zeer aanmerkelijk remmende invloed uitoefenden op de golfoploop tegen de bekleding. Praktijkproeven met ribbels, hoog 30 em, welke hoogte verkozen werd, zouden dit resultaat nader moeten verifieren. Daarom is in...
report 1958
document
Schijf, J.B. (author), Van der Burgh, A.J.P. (author), Edelman, T. (author)
Sedert een aantal jaren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bitumineuze materialen voor de bekleding van dijkbelopen. Een van de oorzaken, die daartoe hebben meegewerkt, is de betrekkelijke schaarste en kostbaarheid van sommige materialen als klei en zetsteen, nodig voor de meer traditionele werkwijzen. Daarnaast zijn echter aan...
report 1961
document
Door de Commissie Natte Waterbouw werd de behoefte gevoeld een literatuuronderzoek te verrichten betreffende het onderwerp "betonblokkenglooiing". Van elk relevant artikel over blokkenglooiingen werd een beknopte samenvatting gemaakt met een aantal belangrijke gegevens. Als essentiële gegevens kunnen worden genoemd: 1. de afmetingen van de...
report 1969
document
Anonymous, A. (author)
BITUMARIN's geschiedenis is nauw verbonden aan de geschiedenis van het Deltaplan. De oprichting van BITUMARIN stond in het teken van de praktische toepassing van een methode om asfaltmastiek onder water aan te brengen als bodemverdediging. De eerste proefnemingen met deze methode vonden reeds in 1956 plaats. Bij de uitvoering van het Deltaplan...
report
document
Jong, R.J. de (author)
report 1970
document
Van Donk, H.J. (author)
Inventarisatie van de taludbekledingen van rivierdijken (deel1), boezemwateren en scheepvaartkanalen (deel2) en zeedijken (deel3). Het rapport geeft een overzicht van de ervaringen van de beheerders met het onderhoud, in relatie tot schade voor de verschillende soorten dijkbekledingen.
report 1975
document
Heijnen, W.J. (author)
In dit rapport, worden de resultaten besproken van een serie proefnemingen, die in opdracht van het Centrum Onderzoek Waterkeringen zijn uitgevoerd op klei uit enkele dijkbekledingen in verband mat de vaststelling van criteria met betrekking tot de erosiegevoeligheid voor snelstromend water. Op basis van de verkregen inzichten zullen eventueel...
report 1978
document
Blaauw, H.G. (author)
report 1979
document
Boer, K. den (author), Kenter, C.J. (author)
report 1981
document
Verheij, H.J. (author)
report 1982
document
Boer, K. den (author)
report 1982
document
Bezuijen, A. (author)
report 1982
document
Weide, J. van der (author)
report 1982
document
Weide, J. van der (author), Boer, K. den (author), Burger, A.M. (author), Pilarczyk, K.W. (author), Kenter, C.J. (author), Seijffert, J.J.W. (author)
report 1982
document
Bezuijen, A. (author)
Fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval heeft aangetoond dat stromingsdrukken in de filterlaag in combinatie met de golfdrukken op het talud bepalend zijn voor de stabiliteit van een steenzetting. De stromingsdrukken in de filter laag worden bepaald door de golfaanval en de leklengte parameter. Dit is een...
report 1983
document
Bezuijen, A. (author), De Groot, M.Th. (author)
In dit rapport wordt een inventarisatie gegeven van mechanismen, die kunnen leiden tot schade op lange termijn aan oeverbeschermingen. De schade, die kan optreden direkt als gevolg van de belasting uit het buitenwater, is buiten beschouwing gelaten. De respons van waterspanningen op de externe waterbeweging betekent een zodanige interne...
report 1984
document
Wolsink, G.M. (author)
Ontwerpleidraad voor dijkbekledingen bestaande uit losse betonblokken. Bepaling van de overdrukken onder de blokken. (isbn 90.212.6062.X). Gezamenlijke uitgave CUR en TAW.
report 1984
document
Van de Velde, P.A. (author)
Dit document bevat de vijfde brochure van de Vereniging voor Bitumineuze Werken (VBW) getiteld "Asfalt in de waterbouw". De brochure bevat een achttal artikelen m.b.t. dit onderwerp: - Totstandkoming van de leidraad voor toepassing van asfalt in de waterbouw; voorgeschiedenis, opzet en toekomstig gebruik; door ir. E.H. Ebbens - Overzicht...
report 1984
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1984
document
Meerendonk, E. van (author), Dekker, J. (author)
report 1984
Searched for:
(1 - 20 of 158)

Pages