Searched for:
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Arkesteijn, P.G.M. (author), Van Eck, P. (author), Sweep, M.M. (author)
book 1988
document
De Rijk, J.D. (author), De Lange, H.P. (author)
Een programmering voor onderzoek bij de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam.
book 1988
document
Bouwmeester, J. (author)
De ondergrond, verdedigingsconstructies, filterconstructies, filteropbouw, oeververdediging, zetsteen, asfaltbekleding, ontgrondingen, kribben en andere stroomgeleiders, materialen.
lecture notes 1987
document
Vermoedelijke auteur J. Bouwmeester. Jaartal geschat.
lecture notes 1980
document
Van Wieringen, H.S.J. (author)
Het is tot op heden niet mogelijk gebleken om het verloop van het ontgrondingsproces in een ontgrondingskuil, langs theoretische weg, tot een bevredigende oplossing te brengen. Met name de berekening van het sedimenttransport, indien de snelheden van de vloeistof in de ontgrondingskuil gegeven zijn, brengt nog grote moeilijkheden teweeg. Doel...
master thesis 1978
document
Kollen, J. (author)
Een pijpleidig op de bodemvan de Noordzee wordt met behulp van het storten via de zuigbuisvan een sleephopperzuiger afgestort. Per stortpassage wordt ongeveer 3 - 5 cm zand aangebracht op de pijpleiding. Zand met een D50 van 500 micron geeft in de onderhavige situatie een ca. 1.1 maal zo goed rendement als zand met een D50 van 210 micron. De...
master thesis 1984
document
Berendsen, E. (author)
Benedenstrooms van uitstroomkonstrukties wordt het stroombeeld bij stromende afvoer gekenmerkt door drukfluctuaties, wervels en neren. Hierdoor kan nogal eens schade aan de uit stortstenen bestaande bodembescherming ontstaan. In het geval van een éénparige stroming met volledig ontwikkelde turbulente grenslaag is het begin van bewegen te...
master thesis 1988
document
Pruisken, H.J.A. (author)
Rijkswaterstaat, Directie Oost Nederland gaat de komende jaren investeringen doen in de capaciteit en de veiligheid van de hoofdtransportas Waal ten behoeve van de scheepvaart. De vaarwegcapaciteit van de Waal moet worden verhoogd. Eén van de knelpunten in de rivier is de bocht bij St. Andries die niet voldoet aan de veiligheid en de vereiste...
master thesis 1996
document
Derks, H. (author)
report 1973
document
Derks, H. (author)
report 1971
document
De Wilde, D.P. (author), Schippers, C.W. (author)
Bodem-en oeververdedigingswerken vormen vaak een belangrijk onderdeel van waterbouwkundige constructies. Deze bodem- en oeververdedigingsconstructies worden veelal opgebouwd uit relatief "dunne" lagen granulair materiaal. De uitvoering hiervan geschiedt hoofdzakelijk met behulp van stort-schepen, die hun lading stortmateriaal storten vanaf de...
report 1991
document
Jorritsma, J. (author)
report 1975
document
Blokland, T. (author)
Prototypemetingen van stroomsnelheden en erosie van bodembeschermingen voor kademuren belast door schroefstralen
report 1994
document
Verheij, H.J. (author)
Voor zowel de stroomsnelheden in de schroefstraal als de stabiliteit van materiaal onder invloed van de stroomsnelheden in de schroefstraal is een literatuuronderzoek verricht (hoofdstuk 2). Wat betreft de stroomsnelheden in de schroefstraal zijn een groot aantal onderzoeken bekend. De verschillen in de optredende stroomsnelheden tussen de...
report 1985
document
Blokland, T. (author)
In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt in het onderhavige rapport in de eerste plaats een overzicht gegeven van de huidige rekenen ontwerpmethode die door het Ingenieursbureau Havenwerken van Gemeentewerken Rotterdam wordt gehanteerd bij het dimensioneren van bodembeschermingen die worden belast door schroefstralen. Bij de...
report 1997
document
Thabet, R. (author)
Onderzoek naar begin van beweging en de stabiliteit van zeegrind onder invloed van stroom. In dit onderzoek is het effect van de taludhelling onderzocht. De helling van het grindbed is gevarieerd, helling van 1:3 en 1:6 zijn onderzocht. Er is grind gebruikt met een d50 van 1.65 cm.
report 1972
document
Derks, H. (author)
report 1972
document
Verhagen, H.J. (author)
Rijkswaterstaat, Dienst Utrecht heeft via een opdrachtaanvraag dd. 2 april 2009 de Sectie Waterbouwkunde van de TU Delft gevraagd om “advisering met betrekking tot de ontwerpaspecten van de renovatie van meerplaatsen langs het Amsterdam-Rijnkanaal (UTI-7253), in het bijzonder het geven van een visie op de vertaling van de algemene bestekseisen...
report 2009
document
Oosterhoff, S.M. (author)
Sociaal-pedagogische studie van de beroepsgroep rijswerkers, hun sociale leven en de gemeenschap in Werkendam.
report 1961
document
Bakker, M.J. (author)
Het resultaat van de proeven kan in het kort als volgt worden samengevat. 1) De snelheidsverdeling op de kruin van de dam is moeilijk reproduceerbaar. De uit de snelheidsverdeling berekende schuifspanning is als gevolg daarvan nogal onnauwkeurig. 2) De aantasting van de dam is goed reproduceerbaar. 3) Tussen schuifspanning en bruto-transport,...
report 1961
Searched for:
(1 - 20 of 54)

Pages