Searched for:
(1 - 20 of 68)

Pages

document
Groenleer, M.L.P. (author), De Jong, J. (author)
The Dutch Public Prosecution Service has embarked on a journey to find better ways to fight trafficking in human beings. This case follows special prosecutors Gert Veurink and Warner ten Kate as they develop and implement an unorthodox approach focused on weakening the ‘enablers’ of sexual exploitation and forced labor. While struggling to...
report 2013
document
Voncken, J.H.L. (author), De Jong, T.P.R. (author)
Deze publicatie bevat een gedetailleerd historisch overzicht van de voormalige kolenmijnen die Zuid-Limburg domineerden van het begin van de 20ste eeuw tot halverwege de jaren zeventig. Het mijnbouwgebied was gelocaliseerd in het zuiden van Nederland, grenzend aan Duitsland en België.
report 2012
document
Mens, M.J.P. (author), Kwakkel, J.H. (author), De Jong, A. (author), Thissen, W.A.H. (author), Van der Sluijs, J.P. (author)
Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Thema 2). Voor veel van deze concepten worden verschillende en soms tegenstrijdige definities gegeven...
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Quist, P. (author), De Jong, M. (author), Verheij, H.J. (author)
De doelstelling van deze trendrapportage is het geven van een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde...
report 2011
document
De Jong, Pepijn (author), Keuning, Lex J.A. (author), Sterk, Frits (author)
report 2011
document
Van der Meulen, B. (author), Daemen, F. (author), Van Drooge, L. (author), De Jong, S. (author), Spaapen, J. (author), Wamelink, F. (author), Van den Besselaar, P. (author)
The vice chancellor of Delft University of Technology, Prof.dr.ir. J. Fokkema, introduced a pilot Evaluating Research in Context (ERiC) at the Faculty of Architecture. The Faculty of Architecture perceives a serious confl ict between the demands and criteria in evaluation procedures and the ambition to be relevant for the practice of...
report 2010
document
Van der Wal, M. (author), De Jong, M. (author), Weiler, O.M. (author)
Het project WINN staat voor "Waterinnovatie Rijkswaterstaat". Binnen het WINN project worden in 2009 door Deltares, als uitvoerend partner binnen WINN, enkele innovatie-ideeën binnen het thema Water & Energie geëvalueerd op praktische haalbaarheid. Een van die ideeën is de mogelijkheid om golfdemping langs kades/oevers van binnenvaartkanalen te...
report 2010
document
De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author), Nelisse, P. (author), Jager, P.G. (author), Arnoldussen, E. (author), Broeren, J.L. (author), Alders, J.G.M. (author)
report 2009
document
Goosens, F. (author), Houten, R. (author), De Jong, G. (author), Reus, M. (author), Zhu, H. (author)
report 2008
document
Besemer, J.W.J. (author), Kap, A.P. (author), Murre, L. (author), De Jong, J. (author)
Alle monumenten worden voorzien van een digitale contour. De TUD/het OTB heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van de digitale contour. Gelet op diverse bestuurlijk-juridische ontwikkelingen (ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties met bijbehorende wetgeving en invoering van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb))...
report 2008
document
Kolen, B. (author), Jonkman, S.N. (author), Ter Horst, W. (author), Terpstra, T. (author), Bouwer, L. (author), Loois, A. (author), Kanning, W. (author), De Jong, M. (author)
De Jonge Deltacommissie is een open en onafhankelijk netwerk dat bestaat uit alle jonge professionals die ideehebben ingezonden om Nederland waterveilig te houden. De Jonge Deltacommissie zal na het uitbrengen van het advies van de Deltacommissie een vervolg krijgen. De Jonge Deltacommissie wil dat Nederland de komende eeuwen goed beschermd is...
report 2008
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
document
De Jong, B. (author)
This review focuses on the effect of global warming on droughts, rainstorms and floods and related water quality of rivers. Relations of temperature, rainstorms and river discharges with water quality variables like water temperature, chemical concentrations and microbiological activity are discussed. Examples out of literature are given, mainly...
report 2006
document
De Wolff, H.W. (author), Ploeger, H.D. (author), De Jong, J. (author)
De centrale vraag in het onderzoek is: Is het erfpachtsysteem voor de gemeente Den Haag (nog steeds) en nuttig en noodzakelijk middel om gemeentelijke doeleinden te bereiken, en zo ja: in welke vorm?
report 2006
document
Van Gerven, K.A.J. (author), De Jong, W. (author)
report 2006
document
Galema, A.A. (author), De Jong, R.H. (author), Pruis, K.W. (author), Wisse, A. (author)
Dit verslag is een rapportage van ons afstudeerproject voor de opleiding algemene Civiele Techniek aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.Dit afstudeerproject is in samenwerking met INFRAM uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de sterkte van grasbekleding op het binnentalud van zeedijken. Voor het beproeven van de grasmat op locatie wordt...
report 2006
document
Dijkema, K.S. (author), De Jong, D.J. (author), Vreeken-Buijs, M.J. (author), Van Duin, W.E. (author)
THIS ENTRY CONTAINS BOTH A DUTCH AND AN ENGLISH VERSION. FOR THE ENGLISH SUMMARY SCROLL DOWN. Ten behoeve van de maatlatontwikkeling voor de handhaving van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders en schorren: 1. een areaal-referentie. De KRW gaat uit van een areaal...
report 2005
document
De Jong, D.J. (author), Van Katwijk, M.M. (author), Brinkman, A.G. (author)
Dit rapport beschrijft de wijze waarop de kansenkaart voor litoraal (droogvallend) Groot en Klein zeegras in de Waddenzee is gemaakt. Er was behoefte aan een dergelijke kaart voor het herintroduceren van Groot zeegras in de Waddenzee en tevens voor het bepalen van gebieden die potentieel geschikt zijn voor zeegras en die beschermd zouden kunnen...
report 2005
document
Bouma, H. (author), De Jong, D.J. (author), Twisk, F. (author), Wolfstein, K. (author)
THIS ENTRY CONTAINS BOTH A DUTCH AND ENGLISH VERSION OF THE REPORT. SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH SUMMARY. SAMENVATTING Het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is een instrument waarmee het potentiële voorkomen van habitats van de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaart kan worden gebracht, voorspeld kan worden en vergeleken kan worden...
report 2005
Searched for:
(1 - 20 of 68)

Pages