Searched for:
(1 - 20 of 52)

Pages

document
Andriessen, J.W. (author)
Procesmanagement van Transformatie Het procesverloop van een transformatieproces is complexer proces dan een nieuwbouwproces omdat een bestaand gebouw of complex een aantal gebouwspecifieke randvoorwaarden met zich meebrengt. Dit vergroot de kans op onvoorziene omstandigheden waardoor een transformatieproces moeilijker beheersbaar wordt dan een...
master thesis 1999
document
Oudijk, C.P.A. (author)
Samenvatting Betrokkenen Dit onderzoek richt zich op drie partijen; kantooreigenaren, woningzoekenden en kantoorhuurders. Kantooreigenaren: In Nederland staan veel kantoorgebouwen structureel leeg, terwijl de kantoorgebouwen nog in een goede technische staat verkeren. Woningzoekenden: Er is een grote vraag naar woningen in Nederland, vooral naar...
master thesis 2007
document
Fikse, R. (author)
Met als bijlage: A0 poster. Inleiding: Nederland heeft te kampen met een structurele leegstand die zonder ingrijpen niet wordt opgelost. Transformatie kan van de mogelijkheden zijn om deze leegstand op te lossen. Op dit moment is transformatie vaak nog onaantrekkelijk doordat ontwikkelaars zich moet begeven op een onbekend terrein. Bij het...
master thesis 2008
document
Van der Kuil, G.H. (author)
Tijdelijk transformeren van kantoorgbouwen naar woningen met behulp van prefab inbouwpakketten. waarbij wordt onderzocht wat de invloeden hiervan zijn op de kosten, kwaliteit en tijd van het bouwproces.
master thesis 2008
document
Van Veen, C.M.M. (author)
Met als bijlage: A0 poster. De vastgoedmarkt kampt regelmatig met een discrepantie tussen vraag en aanbod. In Nederland staat momenteel een groot aantal gebouwen leeg. Kantoren worden niet meer gevuld, mensen ontkerkelijken waardoor er kerken leegkomen, industri gebouwen komen leeg te staan, omdat de industrie verplaatst naar een betere locatie...
master thesis 2008
document
Vaziri, P. (author)
Transformatiepotentie van de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers voor andere woonfuncties
master thesis 2008
document
De Waaijer, D.A. (author)
Nieuw station voor Dordrecht, sleutel in een stedelijke transformatie
master thesis 2008
document
Verbunt, R. (author)
A Risk Scan is developed for indentifying the most important risk when transforming office buildings into housing
master thesis 2008
document
Muller, R.G. (author)
Transformatie van gebouwen zal niet dé oplossing zijn om alle problemen op de kantoren- en woningmarkt op te lossen. Beter inzicht in de financiële haalbaarheid kan de mogelijkheden van transformatie vergroten. In dit onderzoek staat de invloed van opbrengstgeneratoren centraal. Hogere opbrengsten leiden tot hogere investerings- en...
master thesis 2008
document
Van Dusseldorp, F.J. (author)
De maatschappij verandert. De opkomst van ICT, de vergrijzing en andere trends maken dat wijken in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig zijn. De verandering kunnen optreden in de sociale, demografische en ruimtelijke structuur van de wijk. Zowel de woningen zelf als de inrichting van de woonomgeving en de bewoners verouderen (Ouwehand,...
master thesis 2008
document
Dieleman, I. (author)
master thesis 2009
document
Lanser, L. (author)
master thesis 2009
document
Schunselaar, T. (author)
Onderzoek naar het spanningsveld tussen behoud van monumentale waarden en toekomstig gebruik van beschermde monumenten. Hoe wordt in de praktijk omgegaan met dit spanningsveld en hoe komt men tot oplossingen? Waarom worden waarden beschermd, welke waarden worden beschermd en hoe gaat men hier mee om in het vormgevingsproces? Theoretisch kader en...
master thesis 2009
document
Bosch, A. (author)
In dit ontwerpboek zal chronologisch het proces weergegeven worden van het ontwerpproject van bsc 6 Real estate & Housing van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Het boek laat een transformatie zien van een bedrijfshal waar nu een vuilverwerkingsbedrijf zit naar een strak, modern en innovatief pand dat een innovatiecentrum en hogeschool...
bachelor thesis 2010
document
Breider, S. (author), Van Velzen, J. (author)
Van een kantoorgebouw in zwaar weer naar een Brede School met een zonnige toekomst!
bachelor thesis 2010
document
Ypma, S. (author)
In de Duin- en Bollenstreek ontstaat een verschuiving van een landschap met een puur productief karakter naar een landschap wat (meer en meer) zal worden gebr uikt voor recreatieve doeleinden. Om in de streek een sterk recreatief netwerk te creëren onder zocht ik hoe het erfgoed op landschappelijke schaal hierin een bijdrage zou kunnen leveren....
master thesis 2010
document
Winters, E.J. (author)
bachelor thesis 2011
document
Galhofo Beira, C. (author)
Onderzoek naar woon- zorg- en faciliteitenbehoefte van de allochtone ouderen. Transformatie van een naoorlogse wijk tot een woonomgeving waar verschillende culturen met en naast elkaar kunnen wonen.
master thesis 2011
document
Zaadnoordijk, M. (author), Claassen, R.C.T.G. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de masterrichtingen Architectuur en Real Estate & Housing. Het onderzoek richt zich op aanjagers van transformatiegebieden en is opgedeeld in twee delen. De Real Estate & Housing zijde van het onderzoek richt zich op de rol van een gebouw als strategisch middel in een transformatieopgave. Het onderzoek kan...
master thesis 2011
document
Rodenhuis, L.H. (author)
Tientallen gebouwen, honderden etages en miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. De huidige Nederlandse kantorenmarkt heeft te maken met problemen. Er is sprake van een grote leegstand door een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een grote behoefte aan nieuwe woonruimte voor bepaalde specifieke doelgroepen als studenten...
master thesis 2012
Searched for:
(1 - 20 of 52)

Pages