Searched for:
(1 - 13 of 13)
document
Lievense, L. (author)
New Profile for the Amsterdam-Rhinecanal The aim of this thesis is to design a new profile for the Amsterdam-Rhine canal. The new profile needs to be well navigable and requires to have stable bank constructions. Simultaneously several social aspects have to be taken into consideration. The assignment is summarized as follows: Design a new...
master thesis 2010
document
Boschloo, E.R. (author)
Van de raaien 30.25 tlm 46.00 van de Noordhollandse kust zijn de totaalkuberingen berekend. De tijdreeksen van deze kuberingen geven over het algemeen een fluctuerend beeld te zien, als gevolg van de afwisselend jaarlijkse aanzanding en erosie. Om een netto gedrag vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van een linearisering, waaruit de ...
master thesis 1990
document
Van der Laan, A.K.J. (author)
In de discussienota 'Kustverdediging na 1990', gepresenteerd in mei 1989, somt Rijkswaterstaat vier mogelijkheden op om het hoofd te bieden aan de verdere afkalving van strand en duin. Deze vier alternatieven zijn: terugtrekken, selectief handhaven, de kustlijn handhaven zoals die er op dit ogenblik bij ligt en het aanvullende alternatief ...
master thesis 1990
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
Wolffenbuttel, T. (author)
Er is een onderzoek naar de erosiegevoeligheid van grastaluds uitgevoerd in het Laboratorium voor Vloeistafmechanica van de TUDelft. Het doel van de proeven was het verkrijgen van inzicht in de erosie- en afslaggevoeligheid van rivierdijken met grasbekleding. Voor de proeven zijnn grasmatten gestoken uit dijkvakken bij Doornenburg, Gendt,...
master thesis 1989
document
Vermeer, E.A. (author)
Als gevolg van de gereduceerde getijbeweging op het Noordelijk Delta Bekken (NDB), veroorzaakt door het in werking treden van de Haringvlietsluizen in 1970, is onder andere op de Amer een aanzienlijke sedimentatie opgetreden. Uit bodemonderzoeken is afgeleid, dat de sedimentatie op de Amer voornamelijk uit slib bestaat. Er is een diepte...
master thesis 1989
document
De Bruyn, C.A. (author)
Onder invloed van stroming en golven ontstaat er rond een platformpaal, die in een zandbodem geplaatst is, een ontgrondingskuil. De diepte van deze kuil is bij stroom alleen ongeveer gelijk aan 1.5 x de paaldiameter. Bij stroom in combinatie met korte golven wordt de kuil ondieper, terwijl de kuil bij de combinatie van stroom en brekende golven...
master thesis 1988
document
Moens, M.R. (author)
De Nederlandse kustlijn heeft in het verleden voortdurend wijzigingen ondergaan. Ook nu is de kustlijn nog in beweging, op verschillende plaatsen is erosie dan wel aanwas waar te nemen. Erosie treedt vaak op ondanks uitgebreide verdedigingswerken. Welke grootschalige processen precies de oorzaak zijn van de voortdurende verandering van de...
master thesis 1987
document
Andringa, A.J. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust tegen erosie, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Een zandsuppletie is een aanvulling van een kust met elders gewonnen zand. Grote voordelen van een zandsuppletie ten opzichte van een verdediging met strandhoofden of een strandmuur zijn de relatief lage aanlegkosten en het feit dat...
master thesis 1987
document
Bok, H.A.M. (author)
Dit rapport heeft tot doel vast te stellen welke delen van de binnenzijde van het slufterdepot het meest onderhevig zijn aan erosie en inzicht te verschaffen in de grootte van het zandverlies als gevolg van golfwerking.
master thesis 1986
document
Van der Stel, J.A. (author)
De vorm van een kust is over het algemeen niet stabiel, maar vertegenwoordigt een momentaan evenwicht in het krachtenspel der elementen. Ze is onderhevig aan een kontinu proces van erosie en/of sedimentatie. Voor een effektieve kustverdediging is het derhalve van groot belang de processen te kennen die bij het transport van sediment een rol...
master thesis 1985
document
Oudmaijer, K. (author)
Bij het verwerken van klei door een cutterzuiger treedt veelal het verschijnsel op, dat losgesneden kleibrokken tijdens het transport in de leiding nauwelijks oplossen, óf een bepaalde afstand nodig hebben om op te lossen. Het benodigde vermogen voor het transport van nauwelijks oplossende klei is aanzienlijk hoger dan voor opgeloste klei. Het...
master thesis 1985
document
Klein Breteler, M. (author)
Het eerste deelprobleem, namelijk de stroomsnelheid rond de pijp, blijkt met de potentiaaltheorie opgelost te kunnen worden. De andere drie deelproblemen zijn tot op heden nog niet opgelost. Deze zijn: a) Hoeveel erosie is er te verwachten op het ribbeltje recht onder de pijp agv toenemend bodemtransport door de sterk tijd- em plaatsafhankelijke...
master thesis 1982
Searched for:
(1 - 13 of 13)