Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Anonymus, N.N. (author)
Het onderzoek naar de uitgangspunten voor de rivierdijkversterking bestaat uit vier deelonderzoeken en een integratie van de resultaten van de deelonderzoeken (zie ook Figuur S. 1): i de wijze van bepaling van de vanuit de maatschappij gewenste veiligheid tegen overstroming, hetzij als norm voor het gehele gebied, hetzij gedifferentieerd per...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en het Europees Amerikaans Centrum voor beleidsanalyse (EAC-RAND) een studie uitgevoerd naar de uitgangspunten voor de rivierdijkversterking. De studie werd begeleid door de commissie 'Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterkingen' (Commissie...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Het onderzoek 'Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen' geeft antwoord op de vragen van de Minister van Verkeer en Waterstaat, zoals verwoord in haar brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van 24 juli 1992: a. 'Zijn er elementen in de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze van de norm, die nu zodanig veranderd zijn dat dat...
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
deel 1: feitelijke gang van zaken bij ontwerp en uitvoering en analyse hiervan deel 2: oorzaken afschuiving deel 3: samenvatting, conclusies en aanbevelingen voor volgendeonderzoeken. Naar aanleiding van de zich eind oktober 1984 voorgedaan hebbende afschuiving van een deel (circa 200 m) van het in uitvoering zijnde dijkversterkingswerk te...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige nota is ontstaan als uitvloeisel van voorstellen van de afdelingsingenieur voor de afdeling Landaanwinningswerken aan de Hoofdingenieur-Direkteur in de direktie Groningen betreffende het opzetten van een proef met golfremmende elementen op de Emmapolderdijk, van de daarop gevolgde gedachtenwisseling, en van de brief nr. 4048 van 3...
report 1963
Searched for:
(1 - 5 of 5)