Searched for:
(1 - 20 of 56)

Pages

document
Slomp, R. (author)
Franstalige versie: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 Zoals in de meeste landen, is de wetgeving voor de beheersing van overstromingsrisico’s en crisismanagement in Nederland tot stand gekomen na rampen. De Europese...
report 2012
document
Baltissen, J. (author), Ruitenbeek, M. (author), Koeze, R. (author), Van Drimmelen, C. (author)
De waterbestendige stad is een van de zes gebiedspilots in het deltaprogramma veiligheid, waarin de noodzaak en consequenties van nieuwe waterveiligheidsnormen en de toepasbaarheid van de zogenaamde meerlaagsveiligheidsbenadering is onderzocht. In de regio Amsterdam is de veiligheidsopgave complex. Het betreft een dichtbevolkt stedelijk gebied...
report 2012
document
Mens, M.J.P. (author), Kwakkel, J.H. (author), De Jong, A. (author), Thissen, W.A.H. (author), Van der Sluijs, J.P. (author)
Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Thema 2). Voor veel van deze concepten worden verschillende en soms tegenstrijdige definities gegeven...
report 2012
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Vuren, B.G. van (author), Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2007
document
Prinsen, G.F (author), Hummel, S (author), Praagman, N (author)
report 2007
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is vastgesteld dat er rekening moet worden gehouden met hogere rivierafvoeren. Er is wettelijk vastgelegd dat een Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith veilig moet kunnen worden afgevoerd. Voor de Maas geldt, dat een afvoer van 3.800 m3/s bij Borgharen veilig afgevoerd moet kunnen worden....
report 2005
document
van der Linde, G.H.M. (author), Kind, J. (author), Roosjen, R. (author), Schol, E. (author), Derriks, H. (author), Roodbol, H. (author)
Het rapport bevat een aantal casestudies van waterbouwkundige projecten in Nederland. Per casestudy wordt er vooral ingegaan op het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Het besluit wordt geanalyseerd en beoordeeld met de kennis van nu. Is de juiste keuze gemaakt? En zijn alle doelen gehaald en/of de onderzoeksvragen beantwoord? De volgende...
report 2004
document
Brochure van het Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004. De informatie is in uitgebreidere vorm in het gelijknamige rapport (IJG-rapport nr. 2006-04) te vinden. Er wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van de toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beheerde...
report 2004
document
Van den Ende, K.C.J. (author)
Miljoenen mensen in Nederland recreëren geregeld in, op of aan het water. Daarom is het ook voor waterbeheerders noodzakelijk zich te bezinnen op de vraag hoe zij bij de waterrecreatie betrokken willen zijn. Wat Rijkswaterstaat betreft verscheen al in 1997 een inventariserend rapport over het vraagstuk rondom Waterstaat en Waterrecreatie. Dit...
report 2002
document
Penning, W.E. (author)
report 2001
document
Stumpe, J. (author), Tielrooij, F. (author)
O.a. in verband met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw verzocht een advies uit te brengen over de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland. Na een uitvoerige analyse en het formuleren van uitgangspunten voor een nieuw beleid komt de Commissie met aanbevelingen voor een andere aanpak van het...
report 2000
document
Balfoort, H. (author), Boer, J. DE. (author), Geenen, J. (author), Glas, P.C.G. (author), Peerboom, R. (author), Rooy, P. VAN. (author), Wulffraat, K. (author)
‘Watercactussen en zee-egels’, de naam zegt het al, wil prikkelen. Dat is immers een van de doelen van het onderzoeksprogramma Waterverkenningen van de Rijkswaterstaat. Dit onderzoeksprogramma kent twee sporen. Het eerste spoor bouwt kennis op van nieuwe thema’s in het waterbeheer, bijvoorbeeld water en ruimte, en verkent hoe nieuwe inzichten...
report 2000
document
Leentvaar, J. (author)
Op verzoek van de Commissie waterbeheer 21e eeuw is RIZA verzocht een verkenning uit te voeren van de internationaal sturende ontwikkelingen voor het Nederlands waterbeheer. Hiertoe vindt op 26 november 1999 een discussiebijeenkomst plaats van deskundigen. De basis voor de discussie is een startnotitie met stellingen. Om deze notitie niet teveel...
report 1999
document
Claessen, F. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 1999
document
Most, H. van der (author), Kors, A.G. (author), Duel, H. (author)
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Deze publicatie bestaat uit drie delen: I) Plan van aanpak wateroverlast, II) Notitie Regionale hoogwaters 1998, III) Overzicht van beleidsmaatregelen van provincies ter bestrijding van de wateroverlast. Deel I kan gezien worden als het hoofdrapport met het algehele plan van aanpak, gebaseerd op de notities (uit deel II) en de beleidsmaatregelen...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de overstromingen van 1993 en 1995 is internationale samenwerking een absolute noodzaak om tot een duurzame bescherming tegen hoogwater te komen. Het Actieplan Hoogwater Maas is opgesteld door de transnationale Werkgroep Hoogwater Maas (WHM). De doelstelling van het Actieplan is te komen tot een coherent geheel van...
report 1998
document
Moyen, D. (author)
De onheilspellende beelden van de rampzalige overstroming van de Oder in de zomer van 1997 hebben de herinnering aan de laatste overstromingen van de Rijn in 1993 en 1995 weer doen herleven. Wat in januari 1995 in de Rijndelta in Nederland werd gevreesd maar gelukkig niet gebeurde, is met de Oder wel gebeurd. De dijken van de Oder waren op...
report 1998
Searched for:
(1 - 20 of 56)

Pages